Dzisiaj jest: Sobota, 20-07-2019 Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

VIII Sesja Rady Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 2019-05-15

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady VIII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Raport o stanie Gminy Miedźna za rok 2018.” oraz „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2017 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna.”.

 

  Planowany porządek obrad VIII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2019 r.

 1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad VIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji VII z dnia 23 kwietnia 2019 r.
 4. Rocznica Powstań Śląskich – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna.
 5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;
 9. debata nad Raportem;
 10. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania;
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2018 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy
  z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2018 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;
 13. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;
 14. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2018;
 15. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2018 rok;
 16. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2018 rok.
 17. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt D/8 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata  2019 – 2026;

Projekt E/8 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019;

Projekt F/8 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.;

Projekt G/8 w sprawie przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu pt. „W świecie nauki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Projekt H/8 w sprawie przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu pt. „Gotowi
na wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Projekt I/8 w sprawie zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w Gminie Miedźna zmienionej uchwałą nr IV/38/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w Gminie Miedźna;

Projekt J/8 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźna;

Projekt K/8 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2019 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie;

Projekt L/8 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działa wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy