Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Miedźna realizuje operację pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Wola” mającą na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty grillowej wraz z grillem w sołectwie Wola, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty grillowej wraz z grillem w sołectwie Wola.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta w dniu 10.04.2017 r.
Wysokość przyznanej pomocy: 44 104,00 zł, tj. 63,63%.

Operacja pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Wola” zakłada budowę wiaty grillowej o powierzchni do 35 m2 wraz z grillem na podłożu utwardzonym w sołectwie Wola do września 2017 roku. Celem Projektu jest stworzenie bazy rekreacyjnej umożliwiającej organizację spotkań towarzyskich z możliwością grillowania. Planowana wiata posiada konstrukcję drewnianą na betonowych fundamentach punktowych. Dach wielospadowy na planie krzyża o nachyleniu części podłużnej 30° i części poprzecznej 45° posiada pokrycie z dachówki bitumicznej na podłożu z płyt OSB. Projektowana wiata będzie wyposażona w instalację elektryczną według opracowania branżowego. Pod wiatą będą mogły odbywać się spotkania towarzyskie okolicznej ludności. Przewidziana, jednoczesna ilość użytkowników – 30 osób. Obiekt będzie użytkowany sezonowo. Poprzez budowę wiaty grillowej oferta rekreacyjna będzie bardziej atrakcyjna zarówno dla młodzieży do 30 r. życia, kobiet jak i osób 50+. Spotkania mieszkańców sprzyjać będą zwiększeniu aktywności społecznej, efektywnemu spędzaniu czasu, wzrostowi udziału osób starszych w życiu społecznym, zmianie sposobu spędzania wolnego czasu (aktywne wykorzystanie czasu wolnego). Opiekę nad obiektem oraz zapewnienie prac porządkowych sprawować będzie Sołtys sołectwa Wola II.