Projekt „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą”

Gmina Miedźna realizuje projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gilowicach, w gminie Miedźna, na ulicy Leśnej zgodnie z obowiązującym od 01 lipca 2017 r. porządkiem prawnym. W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci wodociągowej o długości 237 m i przyłącza o długości 6,5 m oraz przyłącze kanalizacyjne o długości 16,5 m., długość sieci energetycznej około 240 m.
Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie obiektu do norm i przepisów dotyczących segregacji odpadów, w szczególności dostosowanie obiektu do obowiązujących od dnia 1 lipca 2017r. przepisów dotyczących przyjmowania i segregacji odpadów. Wybudowany PSZOK w Gilowicach ma zapewnić odbiór od właścicieli nieruchomości większej ilości odpadów wysegregowanych celem ich selektywnego zagospodarowania w ramach odzysku lub/i recyklingu. Przez łatwy dostęp dla mieszkańców i projektowaną infrastrukturę, a także kampanię edukacyjną mieszkańcy będą mogli w godzinach pracy PSZOK oddać szeroką gamę odpadów do przystosowanych do tego pojemników i kontenerów.
W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie punkt napraw oraz miejsce przyjęcia rzeczy do ponownego użycia.

W ramach projektu wyszczególniono 6 zadań, w tym:

  1. Przygotowanie projektu
  2. Roboty budowlane

W ramach działania przewiduje się następujące prace związane z budową PSZOK-u:
-roboty budowlane związane z zagospodarowaniem placu,
-budowa budynku socjalnego,
-instalacje CO, CWU,wentylacja,
-kanalizacja sanitarna,
-budowa wiaty stalowej,
-przyłącze wodociągowe,
-instalacja elektryczna.

  1. Wyposażenie podstawowe

W ramach działania przewiduje się zakup m. in.:

-wózka widłowego,

-wózka ręcznego taczkowego,

-urządzenia do rozdrabniania gałęzi,

-pojemnika do odpadów ciekłych,

-pojemnika na odpady,

-kontenera z wanną przechwytującą,

-pojemników na odpady niebezpieczne akumulatory i baterie, baterie i leki,

-pojemników na świetlówki,

-palet,

-kontenerów,

-wanny wychwytowej z rusztem.

  1. Wyposażenie dodatkowe

W ramach działania przewiduje się zakup wyposażenia dodatkowego, w tym:

-monitoring punktu dla całości wyposażony w kamery cyfrowe

  1. Nadzór
  2. Promocja projektu.

 

Wskaźniki produktu:
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-1 sztuka

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 15 476 osób.

Społeczno – gospodarcze cele przedmiotowej inwestycji są następujące:
Ograniczenie ilości odpadów, zalegających w obrębie środowiska naturalnego, w tym odpadów szczególnie zagrażających jego wrażliwym receptorom,
Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, przekazywanych do składowania,

Zwiększenie ilości surowców wtórnych, kwalifikujących się do ponownego wykorzystania przekazywanych w tym celu różnym gałęziom przemysłu.
Zwiększenie komfortu zamieszkiwania na terenie gminy Miedźna.
Efektywne wsparcie procesu segregacji odpadów komunalnych zmieszanych, prowadzonego w regionie.
Zwiększenie estetyki terenu, objętego oddziaływaniem projektu.

Mieszkańcy gminy zyskają wygodną dla nich, zgodną z przepisami prawa możliwość pozbywania się odpadów, które nie kwalifikują się, z punktu widzenia obowiązujących przepisów do przekazania do RIPOK wraz z odpadami komunalnymi zmieszanymi.