Ogólne informacje o gminie

W każdym miejscu naszej gminy możemy odkryć coś wyjątkowego, niepowtarzalną historię, atmosferę, ciekawych ludzi. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej gminy, gościnnej i otwartej dla wszystkich tych, którzy chcieliby w niej inwestować i mieszkać jak również tych, którzy zechcą ją poznać.

 

Położenie gminy Miedźna

Gmina Miedźna położona jest w powiecie pszczyńskim, w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 5 008 ha oraz zamieszkuje ją 15475 mieszkańców /stan na dzień 31.12.2022r./ Swoim zasięgiem obejmuje sześć miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawę, Miedźną, Górę oraz największą z nich Wolę, która ma charakter osiedlowo-wiejski. Pierwotnie gmina miała charakter wiejski. W latach osiemdziesiątych XX wieku w związku z uruchomieniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott” i wybudowaniem w miejscowości Wola dwóch osiedli mieszkaniowych nastąpił nagły przypływ do gminy mieszkańców pochodzących z różnych regionów Polski. Przenikanie się różnych kultur i zwyczajów nie wpłynęło negatywnie na kultywowanie tradycji śląskich, a jednocześnie stało się siłą napędową rozwoju naszej gminy. Obecnie gmina Miedźna ma charakter przemysłowo-rolniczy. O jej atrakcyjności stanowią walory krajobrazowe, liczne zbiorniki  wodne, korzystny mikroklimat, zabytki kultury sakralnej, prężnie rozwijająca się infrastruktura oświatowa, sportowa i rekreacyjna, a przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.

 

Dokładna mapa gminy Miedźna (kliknij tutaj) ›

Kultura w gminie Miedźna

Nasza Gmina słynie z kultywowania tradycji ludowych podtrzymywanych przez grupy śpiewacze, kapele ludowe oraz dzieci i młodzież tańczącą i śpiewającą w zespołach folklorystycznych. Wciąż żywy folklor Górnego Śląska fascynuje ciekawą obrzędowością i barwnością. Gmina Miedźna może poszczycić się wielością zespołów muzycznych, które reprezentują gminę w powiecie, województwie a nawet poza granicami kraju. Kultura w gminie jest ściśle związana z tradycją regionu pszczyńskiego. Działa również w gminie amatorska grupa teatralna,  która ukazuje tradycje ziemi miedźniańskiej. Twórczość artystyczna obejmuje przekazy ustne i pisemne, muzykę, sztukę, stroje, zwyczaje oraz obrzędy. Działania kulturotwórcze na terenie gminy koordynuje Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Miedźna może pochwalić się również organizowaniem znakomitych i licznych imprez cyklicznych takich jak: Festiwal Folklorystyczny Dorosłych wraz z Festiwalem Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży z Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”, Turniej Recytatorski, Przegląd Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. W kalendarzu imprez cyklicznych są również: dożynki, biesiady seniorów, festyny, uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, plenery plastyczne pt. „Ocalić od zapomnienia”, Dzień Dziecka, Powitanie i Pożegnanie Lata, Gminny Turniej Wiedzy o Regionie, Gminny Rajd Rowerowy. Mieszkańcy naszej gminy stanowią zaangażowaną i dobrze zorganizowaną w sprawy lokalne społeczność o czym świadczą między innymi od lat prężnie działające w gminie organizacje społeczne, kulturalne i sportowe. W gminie bardzo prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, które są we wszystkich sołectwach.  One współtworzą naszą historię, dbają o dziedzictwo kulturowe, podtrzymują tradycje, obrzędowość  i  kulturę w gminie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli: http://gok.miedzna.pl/

 

Sport i rekreacja w gminie Miedźna

Dla zaszczepienia i propagowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszej gminy powołano Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Ponadto na naszym terenie prowadzą i upowszechniają działalność sportową liczne klubu sportowe specjalizujące się w piłce nożnej, siatkowej, pływaniu oraz zapasach. Przez Gminę Miedźna przebiegają trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa Rowerowa „Greenways” Kraków – Morawy – Wiedeń, Wiślana Trasa Rowerowa oraz Lokalna Trasa Rowerowa. „Greenways” to Program Zielone Szlaki, który łączy regiony atrakcyjne turystycznie, wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i propaguje zdrowy i aktywny styl życia. Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim szlakiem rowerowym opierającym się o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Schemat przebiegu ” Wiślanej Trasy Rowerowej” odpowiada zasadzie „filozofii rybiego kręgosłupa i ości”. Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy. Natomiast Lokalna Trasa Rowerowa łączy Osiedle Wola I i Staw Parkowy w Górze. Jest to szlak biegnący wśród pól i łąk doliną Wisły do Torfowiska „Zapadź” a dalej nad Staw Parkowy i zespół rekreacyjno-sportowy w Górze. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać również z nowoczesnej hali sportowej mieszczącej się w Gilowicach, boiska sportowego z trybunami w Górze oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się w Woli. W skład tegoż kompleksu wchodzi nowopowstałe „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz kryta pływalnia. Boisko „Orlik” posiada dwa obiekty – boisko piłkarskie wraz z piłkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne, które zostały wyposażone w niezbędny i profesjonalny sprzęt sportowy. Natomiast kryta pływalnie posiada na swoim terenie m.in. basen rekreacyjny i sportowy, zjeżdżalnie i jacuzzi, siłownię, tężnię solankową, dwutorową kręgielnię, galerię widokową na około 100 osób, bicze szkockie, studio fitness, salon gier, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, solarium, sklep sportowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą w Woli:  https://basenmiedzna.naszosir.pl/

 

Przyroda w gminie Miedźna

Zróżnicowania geologiczne terenu oraz istniejące kontrasty pomiędzy Wysoczyzną a dnem Doliny Wisły stanowią wspaniałe walory przyrodnicze Gminy Miedźna. Na całym obszarze gminy występują formy przyrodnicze o wartościach naukowo-kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Okolice gminy to teren byłych Lasów Książęcych Puszczy Pszczyńskiej, której prawie 900 ha leży na terenie Gminy Miedźna. Szacunkowy wiek starodrzewu wynosi 150-500 lat. W sołectwie Góra istnieje naturalny użytek ekologiczny, którym jest torfowisko „Zapadź” z unikatowymi roślinami, będące siedliskiem rzadkich , chronionych okazów roślin i zwierząt. Park wiejski w Górze stanowi element kulturowo-przyrodniczy krajobrazu doliny Wisły o zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo drzewostanie, z obecnością około 150 drzew o wymiarach pomnikowych. Dolina Wisły stanowi korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej, trasa łęgowa doliny pocięta jest licznymi starorzeczami. W widłach rzek: Wisły, Korzenicy i Pszczynki znalazło schronienie ptactwo, które zatrzymuje się tu na trasie swojego przelotu. Można tu spotkać bociana białego, łabędzie, dzikie kaczki. Na terenie gminy znajduje się także kompleks stawów rybnych. Wisła i jej walory przyrodniczo-krajobrazowe stały się podstawą wytyczenia w jej brzegu Wiślanej Trasy Rowerowej, która dla mieszkańców i turystów stanowi nie tylko możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku połączonego z rowerową pasją, ale również pozwala w pełni korzystać z walorów przyrodniczo krajobrazowych obszarów nadrzecznych. W trosce o środowisko naturalne gmina czynnie realizuje politykę ekologiczną. Przyjęte kierunki ochrony środowiska to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, usprawniona gospodarka odpadami komunalnymi, wybudowanie w Miedźnej-Bodzowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu „Lemna” jak również edukacji ekologiczna dzieci i młodzieży. Kształtowanie świadomości młodego pokolenia odbywa się za pomocą warsztatów oraz akcji proekologicznych, które uczą najmłodszych mieszkańców gminy jak dbać o środowisko nie niszcząc jego naturalnego piękna.

 

Edukacja w gminie Miedźna

Na terenie gminy Miedźna funkcjonuje sześć przedszkoli, zespół „Kubusiowe Maluchy” w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek, pięć szkół podstawowych, oraz Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, Technikum nr 1 w Zespole Szkół w Woli kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i kucharz oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli. Sieć szkolno-przedszkolna przewiduje możliwość edukacji uczniów niepełnosprawnych dzięki oddziałom integracyjnym na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej. Wszystkie szkoły i przedszkola dysponują znakomitą bazą dydaktyczno-lokalową. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach sportowych mając do dyspozycji krytą pływalnię, boiska i hale sportowe oraz świetlice.

 

 

Inwestycje w gminie Miedźna

Gmina Miedźna ma profesjonalnie przygotowaną ofertę inwestycyjną. Władze gminy dążą do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów zewnętrznych poprzez tworzenie korzystnych warunków do inwestowania. Istotnym podkreślenia jest także fakt, że katowicka specjalna strefa ekonomiczna została poszerzona o tereny stanowiące własność gminy Miedźna.