Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W ramach programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Miedźna, funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:

– informacje o zasadach Programu oraz materiały informacyjne,

– pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 32 211 61 96 wew. 29, 19  w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

Poziom

Dofinansowania

Progi dochodowe uprawniające do dotacji

Podstawowy     Poziom
Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tyś. zł *

Podwyższony   Poziom **
Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

Najwyższy  poziom **
Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

* W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków uwzględniany jest podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę i to jego wysokość nie może przekroczyć 135 tyś. zł. W praktyce oznacza, iż progi dochodowe uprawniające do skorzystania z dotacji na wspólny dochód małżonków nie większy niż 270 tyś. zł.

** W przypadku podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania dochód na członka rodziny powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez Wójta.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

 

Uwaga !

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Informacje niezbędne do napisania wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.
 3. Numer ewidencyjny działki.
 4. Powierzchnia całkowita budynku (m²) ***
 5. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 6. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.
 7. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.
 8. Data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, zgodnie z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie).
 9. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 10. W przypadku gdy wniosek obejmuje docieplenie: powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody.
 11. Jeśli wniosek ma objąć wymianę okien i drzwi: powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej.

*** Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych jak i podziemnych (piwnica czy garaż) a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

Uwaga:

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji jak i zakończone pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalni 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 Dane dotyczące Programu Czyste powietrze na dzień 31.12.2022 r.:

241 – liczba złożonych wniosków

38 – liczba zrealizowanych przedsięwzięć

292 111,94 – kwota wypłaconych dotacji

 

Poniżej przydatne linki:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://wfosigw.katowice.pl
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html