Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W ramach programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Miedźna, funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:

– informacje o zasadach Programu oraz materiały informacyjne,

– pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 32 211 61 96 wew. 29 lub 19
w godzinach pracy urzędu.

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne  będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

Podstawowy                                                     Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tyś. zł *

Poziom

Podwyższony

Poziom **                                                          Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

Najwyższy

poziom **                                                          Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 

* Brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego

** W przypadku podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania dochód na członka rodziny powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez Wójta.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

 

Uwaga !

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

 

Informacje niezbędne do napisania wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.
 3. Numer ewidencyjny działki.
 4. Powierzchnia całkowita budynku (m²) ***
 5. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 6. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.

 

 1. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.

 

 1. Data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, zgodnie
  z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

 1. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na
  prowadzenie działalności gospodarczej (m²).

 

 1. W przypadku gdy wniosek obejmuje docieplenie: powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody.

 

 1. Jeśli wniosek ma objąć wymianę okien i drzwi: powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej.

 

*** Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych jak i podziemnych (piwnica czy garaż) a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

Uwaga:

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji jak i zakończone pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalni 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Dane dotyczące Programu Czyste powietrze na dzień 30.06.2023 r.:

262 – liczba złożonych wniosków

38 – liczba zrealizowanych przedsięwzięć

292 111,94 – kwota wypłaconych dotacji

 

Poniżej przydatne linki:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/

https://wfosigw.katowice.pl
https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html