Projekty realizowane w ramach RPO Województwa Śląskie

Projekt pn. Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli

Projekt Giganci Edukacji 

Projekt „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”.
Projekt „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”.
Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych
Projekt „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra”.
Projekt „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą”
„Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Wola”.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji
Projekt „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna”.
„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”.
Projekt „Nowy Wymiar Edukacji”
Projekt „Doświadczam Edukuję”
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach
Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej 1
Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym
Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna
Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – kryta pływalnia w Woli