Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbierania odpadów  rok  2022 zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbierania odpadów biodegradowalnych rok 2022

Harmonogram odbierania odpadów rok 2022 zabudowa jednorodzinna

Od 21.06.2021 r. zostanie uruchomiony Punkt Obsługi Klienta dla osób, które zakwalifikowały się do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Harmonogram odbierania odpadów zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbierania odpadów ulegających bidegradacji – zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbierania odpadów – zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbioru – zabudowa jednorodzinna I kwartał 2021

Od 3 grudnia PSZOK otwarty w Gilowicach.

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu –  listopad 2020.

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu – październik 2020

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu – wrzesień 2020 r.

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu – sierpień 2020

Mobilny PSZOK – na terenie gminy w miesiącu – lipiec 2020 r.

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu – czerwiec 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu – maj 2020 r.

Mobilny PSZOK na terenie gminy w miesiącu –  kwiecień 2020 r.

Formularz zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Regulamin realizacji usług dodatkowych dla mieszkańców gminy Miedźna

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych i gruzu

Informacja w sprawie segregacji odpadów komunalnych

Aplikacja „Kiedy wywóz” odpadów komunalnych od 4 kwietnia dostępna na smartfonie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  na rok 2020 – zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM ODBIORU BIOODPADÓW W GMINIE MIEDŹNA NA ROK 2020 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 zabudowa wielorodzinna – Osiedla

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Miedźna

Regulamin MPSZOK

Informacja o terminie i sposobie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miedźna

Informator_odpadowy_2018

BIULETYN INFORMACYJNY_BLOKI

BIULETYN INFORMACYJNY_DOMY JEDNORODZINNE

Osiągnięte przez Gminę Miedźna poziomy recyklingu

Rejestr działalności regulowanej

List Wójta Gminy Miedźna do mieszkańców <<– pdf.

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Miedźna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Miedźna.

Nowe prawa dla czystego środowiska.

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna.

Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr  XXIV/127/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Miedźna

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIEDŹNA

Od 2015r. odbiorem odpadów komunalnych w Gminie Miedźna zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Oświęcimia. Odpady zgodnie z umową są przekazywane na składowiska:

Zakład Usług Komunalnych prowadzi także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie.

Dane teleadresowe:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Bema 12A

32-600 Oświęcim

Tel.: 33 842 03 99

http://www.zuk.oswiecim.pl

e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl

W gminie występuje segregacja u źródła. Selektywnie są odbierane od mieszkańców takie odpady jak: plastik i tworzywa sztuczne w workach i pojemnikach koloru żółtego, papier w workach i pojemnikach koloru niebieskiego, szkło w workach i pojemnikach koloru zielonego, odpady biodegradowalne w workach i pojemnikach koloru brązowego, odpady zielone w workach koloru szarego.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów zmieszanych następuje 2 razy w tygodniu, zaś segregacji raz w tygodniu w przypadku każdego typu odpadów segregowanych. W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zmieszanych następuje 2 razy w miesiącu, a odpady segregowane są od mieszkańców odbierane raz w miesiącu. Wyjątkiem są odpady biodegradowalne, które są odbierane na zgłoszenie mieszkańca do Urzędu na 3 dni przed zaplanowanym terminem odbioru. Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych zakłada ich odbiór dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada, raz w miesiącu od grudnia do marca. Odpady zielone są odbierane według harmonogramu raz w miesiącu na wcześniejsze zgłoszenie do Urzędu.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych:

Od mieszkańców odbierane są odpady zielone (trawa, liście, gałęzie w formie zezrębkowanej), oraz gruz i odpady budowlane. Szczegółowe informacje znajdują się powyżej.

Wprowadza się limity w bezpłatnym odbiorze gruzu i odpadów zielonych. Limit w przypadku odpadów zielonych to 1 worek 120 l na nieruchomość w roku, natomiast w przypadku gruzu 50 kg danego odpadu na nieruchomość w roku. Poza limitem odpady te będą odbierane również odpłatnie.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Sprzęt RTV, AGD, niepotłuczone żarówki.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.) (art. 35) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

 1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego z odpowiednimi warunkami,
 2. prowadzącym zakład przetwarzania,
 3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym PSZOK.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ww. ustawy za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera  istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Sprzęt taki będzie odbierany od mieszkańców odpłatnie.

Odpady okienne:

Odpady te nie podlegają pod odpady wielkogabarytowe. Odbiór tego rodzaju odpadów będzie możliwy od właścicieli nieruchomości odpłatnie.

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować w gminach nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013r. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a mieszkaniec (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) będzie wpłacał na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą obowiązkiem Wójta Gminy Miedźna jest:

 1. zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z wyłonionymi w ramach przetargu przedsiębiorcami będą zawierane umowy na świadczenie tych usług;
 2. sporządzanie i przedkładanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Ponadto Wójt Gminy Miedźna zobowiązany jest do przygotowania projektów uchwał dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które Rada Gminy Miedźna zobowiązana jest podjąć do 31 grudnia 2012 r. Będą to:

 1. uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 2. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości,
 3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług,
 5. uchwała w sprawie dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, do zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

Nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości:

 1. właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła dochód gminy, z którego gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy.
 2. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. Do dnia wejścia w życie uchwał nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r. gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować w gminach nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013r. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r., gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a mieszkaniec (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) będzie wpłacał na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych.