Kompleksowa termomodernizacja dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miedźna

Gmina Miedźna realizuje projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miedźna” dofinansowany w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miedźna: budynku zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4 oraz budynku zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.

Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynków przełoży się bezpośrednio na:

– Zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody. Planowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne zapewniają spełnienie wymogów ochrony cieplnej przegród.

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej.

– Ograniczenie emisji CO2 związanej ze zużyciem energii końcowej przez budynki.

 

Zakres projektu obejmuje (koszty kwalifikowalne):

 

  1. Opracowanie planów i projektów:

– inwentaryzacja przyrodnicza,

– dokumentacja przetargowa,

– dokumentacja techniczna,

– audyty energetyczne wraz z audytem ex-ante,

– audyt ex-post.

 

  1. Roboty budowlane bezpośrednio wynikające z audytu energetycznego tj.:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 w zakresie:

– docieplenie stropu pod strychami,

– docieplenie ścian pomiędzy strychem, a mieszkaniami,

– docieplenie stropu piwnicy,

– docieplenie ścian piwnicy,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

– centralnego ogrzewania,

– wykonanie opaski wokół budynku, przebudowa częściowa chodnika przy budynku,

– wymiana instalacji odgromowej,

– wymiana instalacji odprowadzającej wodę z połaci dachowej (rynny oraz rury spustowe);

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grzawie przy ul. Księża 4:

– docieplenie ścian zewnętrznych,

– docieplenie przegrody poddasza,

– docieplenie stropodachu,

– izolację stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

-ocieplenie fundamentów,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

– wymiana instalacji C.O.,

– wykonanie opaski wokół budynku, przebudowa częściowa chodnika przy budynku,

– wymiana instalacji odgromowej,

– wymiana instalacji odprowadzającej wodę z połaci dachowej (rynny oraz rury spustowe).

 

  1. Promocję projektu w postaci tablic promocyjno-informacyjnych na obiektach.

 

  1. Nadzór inwestorski nad inwestycją.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

– Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.;

– Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 480,35 m2;

– Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 8 gospodarstw domowych;

Wskaźniki rezultatu:

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 24,85 tony równoważnika CO2/rok;

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej – 276,75 GJ/rok.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 939 499,95 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 723 862,55 zł.

 

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem:

– adresu e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub

– lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.