Deklaracja dostępności Oficjalna Strona Urzędu Gminy Miedźna

Urząd Gminy Miedźna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Urzędu Gminy Miedźna.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany w budynku jedno i dwupiętrowym, pozbawionym windy. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Zainstalowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Po zawiadomieniu pracownika sekretariatu o wizycie petenta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik merytoryczny schodzi do petenta.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.