Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na Terenie Powiatu Pszczyńskiego

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych na terenie każdej z gmin.

Organizacją tej pomocy zajmuje się powiat pszczyński.

 

 

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.),  przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ciężar organizacji punktów prawnych spoczywa na powiatach, gdyż jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy.

Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych (wyłonione na podstawie otwartych konkursów ofert).

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 1. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sadowo-administracyjnym oraz poinformowanie
  o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?
 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę.

Wymienione osoby udzielają również informacji na temat możliwości skorzystania z mediacji, mogą sporządzić zaproszenie do rozmów i inne pisma. Właściwe spotkanie mediacyjne prowadzi profesjonalny mediator.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

UWAGA! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY POD NUMEREM (32) 44-92-378

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

* Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Zmiany w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa.

W związku z wejściem w życie USTAWY o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu:(32) 4492378.

Ważne!W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie składa wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia” – 800 199 990.

Załączniki:

zarzadzenie_nr_25_2023_starosty_pszczynskiego_z_dnia_27_czerwca_2023_r_5e35

Harmonogram oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pszczyńskim w 2024 r. (PDF 104 KB)

Karta pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (PDF 129 KB)

Zasady organizacji spotkania mediacyjnego (PDF 133 KB)

Regulamin-zgloszen-wizyt-na-udzielanie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.

Karta informacyjna poradnictwa mediacja Wola (PDF 176 KB)

lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_2024_59f5(1)