Zarząd Kompanii Węglowej 23 lipca br. podpisał z japońskim koncernem Mitsui umowę "O wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott w miejscowości Wola". Wartość inwestycji to ok. 6 mld zł.  W fazie pierwszej, do końca I kwartału przyszłego roku strony powinny wynegocjować: warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton rocznie, warunki umowy na zakup przez Kompanię Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych elektrowni Czeczott, warunki umowy na wykonawstwo pod klucz planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Systems Ltd., warunki pozyskania finansowania inwestycji na zasadach "Project finance" tzn. poprzez spółkę celową, która będzie zarządzała inwestycją. W drugiej fazie, do końca przyszłego roku planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie spółki celowej. Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Pierwsze prace na placu budowy Elektrowni Czeczott, według przyjętych założeń harmonogramu, powinny rozpocząć się w 2016 roku.

Umowę podpisano w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, w obecności m.in. wicepremiera Janusz Piechocińskiego oraz Makoto Yamanaka, Ambasadora Japonii.

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Katowicach pismem z dnia 21 lipca br.  poinformowała  o wyrażonej zgodzie na utworzenie w miejscowości Miedźna – Agencji Pocztowej. Powyższe stanowisko jest wynikiem licznych rozmów przeprowadzanych przez Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A., w trakcie których wypracowany został kompromis mający na celu dalszą realizację usług pocztowych dla mieszkańców gminy Miedźna.

Aktualnie Poczta Polska S.A. ogłosiła postępowanie przetargowe na prowadzenie Agencji Pocztowej w Miedźnej.

Ponadto Wójt Gminy Miedźna informuje, że zgodnie z zapewnieniami dyrekcji Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Katowicach do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na utworzenie Agencji Pocztowej – Filia Urzędu Pocztowego w Miedźnej będzie funkcjonowała bez zmian.

W dniach 18-20.07.2014r. pływalnia w Gliwicach była gospodarzem Letnich Mistrzostw Polski 15-latków w pływaniu. Na starcie zjawiło się 387 zawodników z 114 klubów. Zawody odbyły się na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki -  aż czterokrotnie zawodnicy poprawiali Rekordy Polski. W Mistrzostwach Polski bardzo dobrą formę zaprezentowali zawodnicy MUKS GILUS GILOWICE: Gabriela Fuks, Kacper Murański. Od lat rozwijają swój talent  u  trenera Sławomira Formasa w grupie pływackiej w  Gimnazjum nr 1 w Woli .

Wyniki Letnich Mistrzostw Polski 15 latków:

Kacper Murański - 4 krotnie występował w finałach, poprawiając swoje życiowe rezultaty.

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w dniach 1 - 31  sierpnia  2014r. przyjmowane  będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2014r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Limit oblicza się następująco: 86l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95gr.

Do wniosków należy dołączyć :

  • faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 01.02.2014r.-31.07.2014r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków .

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego odbędzie się w październiku  gotówką w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Miło jest nam poinformować, że gmina Miedźna zajęła wysokie 37 miejsce /5 miejsce wśród gmin z województwa śląskiego/  w  rankingu samorządów 2014 - najlepsze gminy wiejskie - przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą!

Samorządy oceniane były w dwóch etapach. W pierwszym etapie pod uwagę brane były dane finansowe, z kolei w drugim etapie uwzględnione zostały między innymi: pozyskane środki unijne, udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, stopa bezrobocia, liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, sytuacja finansowa gminy, zarządzanie, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Ranking Rzeczpospolitej uchodzi za jedną z najbardziej rzetelnych i obiektywnych klasyfikacji samorządów, dlatego jest nam szczególnie miło, że gmina Miedźna została tak wysoko oceniona.

Nad metodologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwa niezależna kapituła ekspertów, w skład której wchodzą:

Wójt Gminy Miedźna informuje, że firma KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA wykonuje dokumentację projektową pn: „Uzupełnienie opracowania projektowego pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe  oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku Białej opracowanego w 2013r. o dodatkowy wariant „E” wg. uzgodnionego z przedsiębiorstwami górniczymi schematu ideowego”.

W związku z powyższym zwróciła się do Urzędu Gminy Miedźna z wnioskami:

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Miedźna informuje, że w dniu 8 lipca 2014r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Miedźnej oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gilus” w Gilowicach na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Pokrycie kosztów transportu na projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać dla klas III szkół podstawowych Gminy Miedźna ”Pływanie moją pasją”.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 08.09.2014r. do 21.11.2014r., a wnioskowana kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł. Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone w dniu 15 lipca 2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedźnej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna www.miedzna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna bip.miedzna.pl    

Wójt Gminy Miedźna informuje, że najmłodsi mieszkańcy gminy Miedźna mogą cieszyć się kolejnym, nowym i bezpiecznym placem zabaw. W sobotę 5 lipca br. uroczyście otwarto nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Plac ten powstał w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" i jest już czwartym placem zabaw wybudowanym przy gminnych szkołach podstawowych. Koszt inwestycji opiewa na ponad 219 000 zł, z czego połowa tej kwoty sfinansowana została z budżetu gminy Miedźna.

Z okazji udostępnienia nowego placu zabaw Rada Sołecka w Górze wraz z radnymi - panią Zofią Białoń, panią Ireną Kóską, panią Edytą Miszczak Kowalską - zorganizowała festyn rodzinny. Atrakcji było wiele, a pogoda i goście dopisali. 

Dzięki nowemu placu zabaw, dzieci mogą skorzystać z wielu nowoczesnych urządzeń, służących do ćwiczenia równowagi i poprawy ogólnej sprawności. Co istotne, wszystkie zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy oraz posiadają  dopuszczenie  do stosowania  w  kontakcie  z  dziećmi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z.s w Woli informuje, że w związku z postojem kotłowni Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy -2 w Woli w dniu 11 lipca 2014r. w godzinach 6.00 - 19.00 na krytej pływalni w Woli nie będzie ciepłej wody użytkowej.

Za utrudnienia przepraszamy!

GOSiR

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenia meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego w dniach 8-11 lipca, 14 -18, 21-23 lipca br. burz.

Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżeń.

IMiGW - PIB CMPM Kraków

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki  Gminne”.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Wójt Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131, adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl, adres strony internetowej: www.miedzna.pl

PRZEDMIOT KONKURSU

Obsługa imprezy plenerowej „Dożynki Gminne” w Woli,  w zakresie gastronomii oraz stoisk handlowych i rekreacyjnych.

Termin i czas  imprezy: 7 września 2014 roku, w godzinach od 15.00 do 2.00 plac dożynkowy w Woli.

ZAKRES OBSŁUGI

W poniedziałek, 7 lipca br. ukazał się drugi numer miesięcznika gminy Miedźna „Gminne Sprawy”. Tematem numeru są „Miedźniańskie Ule” - nowe nagrody dla zasłużonych dla kultury. W numerze piszemy o laureatach, o symbolice nagrody, odwiedzamy także pasiekę Tomasza Waloszka, pszczelarza z Miedźnej.

W „Gminnych Sprawach” wspominamy także zmarłego ks. Piotra Zegrodzkiego z Góry, piszemy o udzieleniu wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013, o podsumowaniu projektu oświatowego „Comenius Regio” oraz o awansie Nadwiślana Góra do II ligi.

Ponadto, informacje z każdego sołectwa w gminie. „Gminne Sprawy” dostępne w wybranych sklepach na terenie całej gminy Miedźna za 1 zł.

Zaktualizowana lista sklepów, w których kupić można „Gminne Sprawy”:

Frydek

  • Sklep Grzegorz Moroń (przy kościele), ul. Bieruńska 2
  • Sklep Krystyna Lebuda (przy boisku), ul. Miodowa 84

Gilowice

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLIX sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2014r. /wtorek/ o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Planowany porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2014r. (godz. 15:30).

1. Otwarcie XLIX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVII z dnia 3 czerwca 2014r. oraz protokołu z sesji XLVIII
    z dnia 24 czerwca 2014r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Omówienie i podjęcie uchwał.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć do IV Etapu Konkursu, ukazujących piękno naszej gminy, wyrażone w szczególnych miejscach, ludziach tutaj żyjących i wydarzeniach towarzyszących letniej scenerii.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia /zamieszczona poniżej/, a w przypadku dzieci zgodę rodziców lub prawnych opiekunów /zamieszczona poniżej/.

Przypominamy, że termin nadsyłania fotografii upływa 31 sierpnia 2014 roku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnym etapie konkursu!

 

GOK w Miedźnej z/s w Woli

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET