Firma Drogród - wykonawca remontu drogi powiatowej - ulicy Pszczyńskiej w Woli, informuje, że w związku z prowadzonymi robotami, w dniu 31 sierpnia 2015r. od godziny 5.00 do godziny 9.00 skrzyżowanie ulic: Pszczyńskiej, Kopalnianej oraz Górniczej w Woli będzie całkowice zamknięte.

Ponadto wykonawca robót informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015r. po godz. 18.00 tj. po nałożeniu drugiej warstwy nawierzchni bitumicznej, odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką w Woli do ul. Kopalnianej w Woli będzie całkowicie przejezdny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że uruchomiona została procedura dotycząca oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 11 września 2015r.

Szacowania strat dokona komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w gminie Miedźna powołana Zarządzeniem nr 232/15 Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli informuje, że w dniach od 31.08.2015r. do 11.09.2015r. nastąpi przerwa techniczna. Ośrodek (za wyjątkiem siłowni) w  w/w dniach będzie nieczynny!

GOSiR

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego w dniach od 27 sierpnia do 1 września br. upałów.  

Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżenia.

IMiGW - PIB.CBPM w Krakowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli uprzejmie informuje, że w dniu 26 sierpnia br. lista uczestników IX Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 5 września br. została zamknięta.

GOSiR

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu wrześniu br. w dniach:

1. Środa 02.09.2015r. w godz. 09.00-14.00 Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul. Sportowej    (koło Domu Socjalnego we Frydku)

2. Piątek 04.09.2015r. w godz. 09.00-14.00 Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej Straży       Pożarnej w Gilowicach)

3. Środa 09.09.2015r. w godz. 11.00-16.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła)
 
4. Poniedziałek 14.09.2015r. w godz. 09.00-14.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła)
 
5. Czwartek 17.09.2015r. w godz. 11.00-16.00 Grzawa, ul. Kościelna (koło kościoła)
 
6. Poniedziałek 21.09.2015r. w godz. 09.00-14.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul.             Kościelnej (koła kościoła)
 

Wakacyjne zajęcia w Bibliotece dobiegły końca. Za nami dwa tygodnie pełnych wrażeń spotkań. W pierwszym tygodniu poznawaliśmy tablety i różne aplikacje: iMovie, PuppetsPals HD i PuppetsPals2, PicsArt, Photo Booth, Drawing Desk, Homestyler. Podczas zajęć powstały filmiki i najróżniejsze zdjęcia, wspaniałe mozaiki, urządzaliśmy mieszkania. Zorganizowaliśmy turniej i rozwiązywaliśmy zagadki z aplikacji Quizwanie oraz Słowotok i Wykreślanka. Dzieciom udało się (z małą pomocą) nawet wygrać milion w grze „Milionerzy”. Dzięki aplikacji Quiver kolorowanki ożywały. Bawiliśmy się także w „Państwa, miasta”, kalambury i różne gry słowne. Na zakończenie pierwszego tygodnia zajęć puszczaliśmy ogromne bańki mydlane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 24.08.2015r. do 15.09.2015r. rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej  http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Poprzeczna 1 w dniach:

Uprzejmie informujemy, że gmina Miedźna rozpoczęła przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej w niektórych obszarach finansowania posiadanie planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Na podstawie  § 11, w związku z § 12, rozporządzenia Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym /Dz.U. poz.1086/ Wójt Gminy Miedźna powiadamia o udostępnianiu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy  Miedźna pokój nr 11 w terminie od dnia 17 sierpnia 2015r. do dnia 29 sierpnia 2015r. w godz.:

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w IX Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się 5 września 2015r., start o godz. 9.15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 15 zł przyjmowane będą w kasie krytej pływalni w Woli od 24 sierpnia 2015r. do 4 września 2015r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00 – 21.00, sobota–niedziela 9.00 – 21.00.

Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8.00–8.45 wpisowe wynosi 30 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.  

Wójt Gminy Miedźna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015, poz. 938) i Uchwałą Nr 109/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna" uprzejmie informuje, że uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV technikum może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach programu pomoc przysługuje także uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych wyjątkiem klas I, II, IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że do czasu remontu ulicy Pszczyńskiej w Woli do obsługi linii 251 od 10 sierpnia br. wprowadzony został mikrobus.

Mikrobus linii 251 będzie obsługiwał przystanki: "Wola Szkoła", "Wola Dom Kultury", "Wola Skrzyżowanie".

MZK Tychy

W związku z zamknięciem kolejnego odcinka remontowanej drogi powiatowej - ul. Pszczyńskiej w Woli – Wójt Gminy Miedźna informuje, że możliwy jest objazd dla samochodów osobowych zgodnie z załączoną poniżej mapą - przez ul. Kopalnianą, Poprzeczną, Przemysłową oraz osiedle Wola II /ulice: Lipowa i Akacjowa/.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że na terenie gminy Miedźna realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

Kalendarz

  • 2015-09-05 09:15
    IX Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Wójta Gminy Miedźna
  • 2015-09-06 14:00
    Dożynki Gminne - boisko sportowe we Frydku

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET