Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Magdalena Kret , 5 czerwca 2018

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku niżej wymienionego zadania publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2018 uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018r. na ich realizację.

 1. Organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii  w środowisku lokalnym.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018r. wynosi 34.000,00 zł

II. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie wymienione w punkcie 1 realizowane będzie w terminie od dnia 01.07.2018r. do 31.12.2018r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.
 3. O dofinansowanie realizacji zadania, jakim jest prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Miedźna, mogą ubiegać się podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze Gminy Miedźna, zrzeszające mieszkańców Gminy Miedźna.
 4. Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w ust. 1 ogłoszenia i może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

a) transfery zawodnika z innego klubu sportowego oraz zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na oferenta [1]

b) pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie

c) koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu)

e)  zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia

f) wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych

g)  koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania

Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania.

Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostanie określony w zawartej z oferentem umowie.

III. Kryteria oceny ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;
 2. oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;
 3. możliwość realizacji zadania;
 4. przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;
 5. dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Miedźna poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
 7. dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych projektów z innymi instytucjami;
 8. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

IV. Komisja Konkursowa.

 1. Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Miedźna.
 2. Komisja liczy od 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków.
 3. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Miedźna.
 6. Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić Wójta Gminy Miedźna o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 7. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Miedźna dokonuje aktualizacji finansowej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 8. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie zadania kwoty środków własnych.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 roku do godz. 17.00.

VI.Termin rozstrzygnięcia ofert.

Wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna do dnia 15 czerwca 2018 r.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Miedźna w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. VII. Wójt Gminy Miedźna w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

a)  powierzyć realizację zadania

b) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania

c) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy załączyć:

a) aktualny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu

b) aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty

c) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych

d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym

f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Nie przewiduje się odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert.
 2. Nie przewiduje się przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt IX.

Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. IX należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Miedźna na wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.”

XII. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

 1. Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.
 2. Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.

[1] Dotyczy sytuacji, gdy o dofinansowanie ubiega się klub sportowy

Zarządzenie 86.2018
Wzór oferty
Aktualizacja finansowa oferty
Karta oceny wniosku o udzielenie dotacji
Oświadczenia