Dzisiaj jest: Piątek, 19-01-2018 Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Frydku, przy ul. Miodowej

Magdalena Kret , 18 października 2016

Wójt Gminy Miedźna ogłasza III publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Frydku, przy ul. Miodowej.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

524/47

0,1485

KA1P

/00034114/6

Frydek

ul. Miodowa

Działki niezabudowane.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA7332/213/07 z 23.10.2007r.

ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków jednorodzinnych z garażami.

Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

81 700,00 zł

2.

526/47

0,1451

KA1P

/00034114/6

Frydek

ul. Miodowa

79 800,00 zł

  1. Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 18.11.2016r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

  2. Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do 14.11.2016r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki. W przypadku licytacji obu nieruchomości, wadium należy wpłacić na każdą z nich oddzielnie, z zaznaczeniem numeru działki.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek vat.

  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

  4. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

  5. I publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 17.06.2016r.

  6. II publiczny przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26.08.2016r.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie 32/211-61-96 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.