Projekt pn. Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli

W dniu 15 czerwca Gmina Miedźna podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli” z Województwem Śląskim.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 290 213,79 PLN

Kwota dofinansowania: 242 499,72 PLN

Okres realizacji projektu: 2020-06-19 – 2022-11-30

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału infrastruktury OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miedźna, poprzez wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli w instalację fotowoltaiczną o mocy 49,8 kWp, a w konsekwencji dywersyfikacja źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynku, redukcja kosztów pozyskiwania energii i ograniczenie wpływu na emisję co2.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli. Projekt obejmował będzie montaż 166 paneli fotowoltaicznych o mocy 300 Wp w dwóch łańcuchach, na aluminiowej konstrukcji wsporczej, usytuowanych pod kątem 35-45 stopni. Całkowita moc zainstalowana instalacji będzie wynosiła 49,8 kWp i zostanie zainstalowana na dachu budynku, którego powierzchnia pozwala na montaż instalacji zajmującej łącznie ok. 290 m2. Instalacja będzie działała na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wytworzona energia będzie przekazywana z paneli do inwertera, który zmienia prąd stały na prąd zmienny. Instalacja będzie współpracować z siecią zewnętrzną (on-grid). Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana do pokrycia bieżącego zapotrzebowania szkoły.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 36.95000 [ tony równoważnika CO2 ]

Wskaźniki rezultatu:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0.04980 [ MWe ]

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 47.31000 [ MWhe/rok ]

Stopień redukcji PM 10 – 0.00184 [ tony/rok ]