Dzisiaj jest: Niedziela, 03-07-2022 Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Miedźna.

Joanna Figura , 2 marca 2020
Przypominamy, że UCHWAŁA NR XIV/104/2019 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 29 października 2019 r. reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Miedźna.
Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przez nowo wybudowany budynek mieszkalny jednorodzinny – rozumie się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnienie z podatku przysługuje na okres dwóch lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:

1) zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem,

2) zamieszkanie pod adresem nowo wybudowanego budynku,

3) brak zaległości z tytułu należności stanowiących dochód budżetu gminy Miedźna na dzień złożenia wniosku,

4) złożenie w terminie do 31 grudnia roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem – wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z kserokopią: pozwolenia na budowę; zawiadomienia o zakończeniu budowy lub oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem,

5) złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami.

 

Utrata nabytego prawa do zwolnienia,  następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej miesięcznej zwłoki w regulowaniu należności stanowiących dochód budżetu gminy Miedźna.

Szczegóły zawarte w uchwale znajdziecie Państwo w linku ???

Uchwała.XIV.104.2019