Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna.”

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 4 sierpnia 2017 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 872 330,36 PLN
Wartość dofinansowania: 429 595,36 PLN
Okres realizacji projektu: 2015-04-10 – 2017-05-31

Projekt obejmuje prace modernizacyjne (zabiegi energooszczędne) budynku użyteczności publicznej (gminne mienie komunalne) zlokalizowanej przy ul. Poprzecznej 1 w Woli zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, tj.:

– docieplenie ścian zewnętrznych (1921 m2) i piwnic (199 m2) oraz przestrzeni poddasza granulatem wełny mineralnej – 1 120 m2,

– wymiana stolarki zewnętrznej – 196 m2,

– modernizacja węzła cieplnego,

– modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – zabudowa 157 szt. zaworów termostatycznych

Obiekt jest 3 kondygnacyjnym wielofunkcyjnym budynkiem niemieszkalnym, gdzie Gmina:

1) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje pomieszczenia użytkowe do czynności odpłatnych, opodatkowanych stawką 23%;

2) w ramach zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa wykonuje czynności niepodlegających podatkiem od towarów i usług.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza w miejscowości Wola gmina Miedźna poprzez ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników oraz poprawę efektywności energetycznej budynku.

Przewidywane efekty realizacji projektu:

– zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez modernizację obiektowego węzła cieplnego ciepła sieciowego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku, oraz ocieplenie przegród zewnętrznych,

– zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery wynikającego z modernizacji obiektowego węzła cieplnego ciepła sieciowego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz zmniejszenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne w sezonie grzewczym,

– zwiększenie pewności dostawy ciepła do pomieszczeń budynku,

– zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników budynku,

– zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miedzna.pl/?a=6764