Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Wola

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Zakres zadania obejmuje:

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.200.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 4.940.000,00 zł

Nazwa inwestycji: Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura turystyczna.

Zakres zadania obejmuje:

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) : 5.000.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.500.000,00 zł

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie Miedźna

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa.

Zakres zadania obejmuje:

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.000.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 1.900.000,00 zł

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji inwestycji:  2023-2024

Całkowita wartość inwestycji: 5.200.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.940.000,00 zł

Opis inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej z miejscowości Miedźna ul. Polna (przepompownia ścieków Polna) do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźna ul. Leśna (oczyszczalnia Lemna). Celem jest odbiór ścieków z systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Miedźna oraz kanalizacji ogólnospławnej z miejscowości Grzawa i przetłoczenie do istniejącego systemu kanalizacji w rejonie oczyszczalni ścieków „Lemna”.

2) Modernizację głównej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Osiedlu WII w miejscowości Wola przy ul. Lipowej na działkach nr 91/25, 1353/23, 1350/6 obsługującej osiedle Wola II. Inwestycja ma na celu modernizację budynku przepompowni, wymianę części technologicznej, instalacji wentylacji wewnętrznej, instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Nazwa inwestycji: Budowa parkingu przy żłobku w Woli

 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji inwestycji:  2024-2026

Całkowita wartość inwestycji: 500.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 490.000,00 zł

Opis inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu dla potrzeb żłobka w Woli wraz z odwodnieniem. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz poziomu i jakości życia mieszkańców.

Nazwa inwestycji: Utworzenie żłobka w miejscowości Wola

 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji inwestycji:  2023-2026

Całkowita wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł

Opis inwestycji:

Inwestycja dotyczy modernizacji budynku w Woli wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów w celu utworzenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby żłobka.

Zakres modernizacji obejmuje m. in. dostosowanie obiektu do przepisów przeciw pożarowych, modernizację instalacji wewnętrznych wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę stolarki drzwiowej.

Realizacja inwestycji stworzy dzieciom warunki odpowiedniego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Nazwa inwestycji: Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna

 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji inwestycji:  2023-2025

Całkowita wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Opis inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Budowę chodnika przy ul. Mokrej w Woli

2) Przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej

3) Przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Nazwa inwestycji: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola

 Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji inwestycji:  2023-2026

Całkowita wartość inwestycji: 8.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.800.000,00 zł

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji zostanie wybudowana remiza strażacka z trzema garażami na pojazdy pożarnicze wraz z placem manewrowym, punktem całodobowego stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego oraz magazynem sprzętu i zapleczem technicznym do prac konserwacyjnych i zapewniających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej z możliwością prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i pozostałej działalności statutowej oraz wyposażenie w panele fotowoltaiczne.