Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 28 czerwca 2017r.

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 1 869 079,47 PLN
Wartość dofinansowania: 531 824,98 PLN
Okres realizacji projektu: 2016-08-26 – 2019-07-31

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i norm budowlanych. Projekt obejmuje przebudowę układu
funkcjonalnego istniejącego budynku, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowę od strony wschodniej pawilonu mieszczącego dodatkowe 3 sale zajęć dla dzieci z odpowiednim zapleczem, oraz klatkę schodową
obsługującą całe przedszkole. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego na terenie Gminy Miedźna poprzez zwiększenie liczby miejsc w placówce wychowania przedszkolnego. W przebudowywanej i rozbudowywanej
placówce przedszkolnej w Górze zostaną utworzone dwie nowe dodatkowe grupy przedszkolne obejmujące dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miedzna.pl/?a=8415.