„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Miedźna realizuje operację pn. „Przebudowa placu zabaw w Miedźnej” mającą na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Miedźna poprzez przebudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 101.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja zakłada przebudowę placu zabaw w miejscowości Miedźna. Plac zabaw zlokalizowany jest na działce, na której znajduje się budynek Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej.

W ramach operacji zamontowane zostaną urządzenia rekreacyjne takie jak: dwa zestawy zabawowe wielofunkcyjne, podwójna huśtawka ważka, piaskownica o wymiarach 6x3m oraz stolik z dwoma ławkami. Ww. urządzenia zostaną zamontowane wraz z odpowiednim ich ufundamentowaniem w podłożu. Ponadto zostanie wykonana odpowiednia niwelacja, wyrównanie i odczyszczenie terenu pod nawierzchnię z mat gumowych przerostowych, zostanie rozplantowana część humusu i ziemi urodzajnej pochodzącej z wykopów pod fundament urządzeń, a także  wykonane zostanie odczyszczenie, wyrównanie i uporządkowanie istniejących trawników (rekultywacja trawników istniejących oraz trawników zniszczonych na etapie realizacji inwestycji) – wysiew traw parkowych.

Planowane do montażu urządzenia zabawowe stanowić będą atrakcyjną formą rozwijania wyobraźni, koordynacji ruchowej i intelektu u dzieci natomiast zamontowane ławki i stolik stanowić będą miejsce odpoczynku dla opiekunów. Wykonany plac zabaw sprzyjać będzie spotkaniom mieszkańców, m. in. rodziców dzieci, dziadków przez co zwiększy się aktywność społeczna, efektywność spędzania wolnego czasu, wzrośnie udział osób starszych w życiu społecznym oraz wpłynie na zmianę sposobu spędzania wolnego czasu.

Zaplanowana do wykonania infrastruktura turystyczna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Wysokość przyznanej pomocy: 54 085,00 zł