„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Miedźna realizuje operację pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra” mającą na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę istniejącego boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny  (koszykówka, siatkówka, tenis), przebudowę bieżni do skoku w dal oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę istniejącego boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny  (koszykówka, siatkówka, tenis), przebudowę bieżni do skoku w dal oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta w dniu 04.02.2019 r.

Wysokość przyznanej pomocy: 258 105,00 zł, tj. 36,55%.

Operacja pn. „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Góra” zakłada przebudowę wyłączonego z użytkowania boiska sportowego na obiekt wielofunkcyjny (koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach 28,10 m x 15,00 m z wybiegami od linii bramkowej 2,0 m i od linii bocznej 2,10 m o nawierzchni syntetycznej, przebudowa bieżni do skoku w dal oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego ze strefą gier kreatywnych przy Szkole Podstawowej przy ul. Pszczyńskiej 34 w Górze. Funkcje rekreacyjne obejmują utwardzenie części terenu i stworzenie strefy gier kreatywnych tj. szachy, twister mały, klasy. Projekt obejmuje również wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób korzystających z utworzonej infrastruktury rekreacyjnej. Termin realizacji zakłada się do sierpnia 2019 r. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (boisko wielofunkcyjne, przebudowa bieżni do skoku w dal i strefa gier kreatywnych) przyczyni się do wzbogacenia oferty rekreacyjnej dla mieszkańców. Gry kreatywne jako element innowacyjny na terenie Gminy i LGD staną się  atrakcyjną formą rozwijania wyobraźni, koordynacji ruchowej, intelektu u dzieci i młodzieży. Miejsce stanowić będzie atrakcje zarówno dla młodzieży do 30 r. życia jak i osób 50+. Spotkania mieszkańców sprzyjać będą zwiększeniu aktywności fizycznej, efektywnemu i aktywnemu wykorzystaniu wolnego czasu oraz pogłębianiu więzi społecznych. Opiekę nad obiektem oraz zapewnienie  prac porządkowych sprawować będzie dyrekcja Szkoły Podstawowej. Celem projektu jest rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na terenie dz.429/46  i dostosowanie jej do potrzeb rodzinnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt ten jest wynikiem wzmożonego zapotrzebowania mieszkańców m. Góra na miejsce do swobodnej zabawy, relaksu i odpoczynku, ale również do utrzymania sprawności fizycznej. W najbliższej okolicy brak jest takich miejsc, gdzie całe rodziny mogą spędzić miło i z pożytkiem czas wolny. Szczególnie młodzież i dorośli dotkliwie odczuwają jego brak. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby starsze będą mogły skorzystać z tej oferty. Niewątpliwym walorem tego projektu jest to, że ukierunkowany jest na rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny mieszkańców. Ponadto propaguje model aktywnego i zdrowego trybu życia od najmłodszych lat do późnej starości.

Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców również w czasie, gdy szkoła będzie zamknięta.