Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna”

Gmina Miedźna realizuje projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 466 481,29 zł

Kwota dofinansowania: 396 509,10 zł

Okres realizacji: 01.08.2018r. – 30.11.2019r.

Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze oraz podniesienie jakości edukacji w tej placówce poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble. W przedszkolu zostanie także rozszerzona oferta edukacyjna o dodatkowe zajęcia m.in. teatralne, rytmiczne i logopedyczne. Nowe zajęcia będą odbywały się w przedszkolu w nowo wybudowanych trzech salach, na co pozyskano dofinansowanie w ramach projektu infrastrukturalnego: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT. Dofinasowanie uzyskane w ramach dwóch projektów zwiększy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Miedźna. Liczba miejsc w przedszkolu w Górze zwiększy się o 50.