Projekt „Nowy Wymiar Edukacji”

Gmina Miedźna realizuje projekt „Nowy Wymiar Edukacji”, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu: 510 222,81 zł

Kwota dofinansowania: 459 200,53 zł

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.

Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych:

  1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w Zespole Szkół w Woli,
  2. Technikum nr 1 w Woli w Zespole Szkół w Woli

oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz doposażenie pracowni matematycznych w Technikum i Szkole Podstawowej oraz pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej.

Dzięki projektowi uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach:

  1. wspierających uczniów z trudnościami w nauce z przedmiotów matematycznych oraz chemicznych,
  2. rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki, chemii i nauk przyrodniczych.

W szkołach są organizowane te rodzaje zajęć, których potrzeba realizacji wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Na każde zajęcia jest przeprowadzana rekrutacja celem wyłonienia uczestników, którzy wymagają objęcia dodatkowym wsparciem – zajęciami. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych form pracy, takich jak metody warsztatowe, praca w grupach, czy realizacja doświadczeń i obserwacji.

W ramach projektu realizowane są zajęcia m.in. „Czytanie ze zrozumieniem tekstów matematycznych i przyrodniczych” oraz „Eureka! – eksperymentuję, poznaję, rozumiem”, podczas których uzdolnieni uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej maja szansę rozwijać swoje zainteresowania zagadnieniami przyrodniczymi.

Zajęcia „Poznaj, zbadaj, rozwiąż…” są przeznaczone zarówno dla uczniów ze słabszymi wynikami w pracy jak i dla uzdolnionych uczniów. W klasach I-III nauka matematyki odbywa się poprzez zabawę, przeprowadzanie eksperymentów i szukanie różnych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych. Uczniowie klas starszych ćwiczą rachunek pamięciowy, rozwiązują różnego rodzaju zadania matematyczne przy wykorzystaniu m.in. tabletów. Zajęcia mają na celu angażować uczniów w proces eksperymentowania i samodzielnego wykonywania projektów matematycznych. W ramach tych zajęć zostanie zorganizowany konkurs matematyczny „Mistrz rachunku pamięciowego” na poszczególnych poziomach edukacji w klasach IV-VI.

W Technikum nr 1 odbywają się zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów z klas I i II. Zajęcia prowadzone są w pracowni matematycznej metodą warsztatową przy wykorzystaniu narzędzi TIK.