Projekt „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”.

W dniu 14 września Gmina Miedźna podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna” z Województwem Śląskim.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 2 386 649,71 PLN

Kwota dofinansowania: 1 740 375,20 PLN

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 – 2021-10-31

Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych oraz modernizacja punktów oświetleniowych.

 

Projekt dotyczy modernizacji 507 szt. opraw oświetleniowych sodowych lub rtęciowych na oprawy LED.

System oświetleniowy ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Miedźna, obszar Wola, objętych wydatkiem obejmuje: 507 sztuk opraw oświetleniowych do wymiany, wymianę 406 słupów w złym stanie technicznym.

Przebudowa polega na wymianie przestarzałych lamp sodowych na nowocześniejsze i zarazem oszczędniejsze lampy LED wraz z wymianą słupów w złym stanie technicznym. W wyniku przebudowy zostanie zmniejszony pobór mocy na cele oświetleniowe.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ tony równoważnika CO2 ], wartość docelowa wskaźnika: 238.94000

 

  1. Liczba zmodernizowanych energetycznie punktów oświetleniowych [ szt.], wartość docelowa wskaźnika: 507.00

 

  1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [ MWh/rok ], wartość docelowa wskaźnika: 307.12236