Projekt „Doświadczam Edukuję”

Gmina Miedźna realizuje projekt „Doświadczam Edukuję”, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Koszt całkowity projektu: 418 666,88 zł
Wartość dofinansowania: 376 800,19 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych w:

  1. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Tischnera w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli,
  2. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej

oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz doposażenie sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne.

Dzięki projektowi uczniowie uczestniczą w zajęciach:

  1. wspierających uczniów z trudnościami w nauce z przedmiotów matematycznych, chemicznych i fizycznych,
  2. rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i języków obcych,
  3. podnoszących motywację do nauki przedmiotów ścisłych,
  4. podnoszących umiejętności komunikacji w języku angielskim i niemieckim,
  5. terapeutycznych oraz specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce
  6. wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych i umożliwienie im pełnego rozwoju.

W szkołach są organizowane te rodzaje zajęć, których potrzeba realizacja wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.  Na każde zajęcia jest przeprowadzana rekrutacja celem wyłonienia uczestników, którzy wymagają objęcia dodatkowym wsparciem – zajęciami.

Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu ciekawych form pracy, takich jak metody warsztatowe, praca w grupach, czy realizacja doświadczeń i obserwacji. W ramach zajęć z chemii w Gimnazjum nr 2 w Woli odbędą się zajęcia w klasopracowni wyposażonej w dygestoriom znajdującej się w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach, gdzie uczniowie pod opieką nauczyciela zajmą się wydzielaniem toksycznych tlenków azotu i siarki oraz zbadają ich wpływ np. na roślinność.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 mogą rozwijać swoje zainteresowanie fizyką i chemią, przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty podczas zajęć „Pomiary wielkości fizycznych” oraz „Przez eksperyment do sukcesu”. „Koło matematyczne” poszerza wiedzę z zakresu matematyki, a szczególnie zagadnienia związane z liczbami wymiernymi i niewymiernymi, algebrą i geometrią.

W ramach Szkolnego Inkubatora Kariery, Przedsiębiorczości, Kreatywności i Logicznego Myślenia uczniowie kształcą swoje umiejętności interpersonalne, tworzą własny profil zawodowy oraz zdobywając wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. W zajęciach uczestniczy również doradca zawodowy.

Gimnazjum w Miedźnej oferuje zajęcia wyrównawcze z biologii, a także zajęcia rozwijające z chemii i fizyki „Młodzi odkrywcy”, podczas których gimnazjaliści wykonują różne eksperymenty i doświadczenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu dydaktycznego.

Uczniowie zainteresowani sztuką i techniką filmową mogą poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach „Kola filmowego Klaps” prowadzonych  głównie w języku angielskim.

Zajęcia „TI i my” dotyczą technologii informacyjnej, języków programowania oraz grafiki komputerowej.