Projekt „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych”.

 

Gmina Miedźna realizuje projekt pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

 

Koszt całkowity projektu: 517 059,87 PLN
Kwota dofinansowania: 438 488,52 PLN
Okres realizacji projektu: 2016-07-08 – 2019-08-31

 

Przedmiotem projektu jest doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej w Gminie Miedźna w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu Gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014 w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej. OSP zostaną również wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

 

Projekt obejmuje zakup m. in. następującego sprzętu: