„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Miedźna realizuje operację pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna” mającą na celu poprawę warunków komunikacyjnych poprzez skrócenie czasu dojazdu do budynków użyteczności publicznej oraz poprawę jakości dróg, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 1 571 316,49 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 999 828,00 PLN.

W dniu 10.04.2017r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy wprowadzający zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji uwzględniającego zmiany wynikające z postępowania przetargowego. W wyniku podpisanego aneksu została przyznana pomoc ze środków „EFRROW” w wysokości 542 399,00 zł, tj. 63,63%.