Stypendia nagrody wyróżnienia w dziedzinie sportu

1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu gminnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu i popularności kultury fizycznej i sportu w Gminie Miedźna.
2. Stypendia i wyróżnienia przyznawane są dla zawodników do ukończenia 26 roku życia, a nagrody dla trenerów za:
a) wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym licząc od zajęcia III miejsca na szczeblu województwa,
a kończąc na udziale w mistrzostwach świata i olimpiadach,
b) całokształt dokonań w zakresie sportu,
c) reprezentowanie i promowanie Gminy Miedźna w imprezach i zawodach sportowych.
3. Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać osoby spełniające wymagania pkt. 2 niniejszego Regulaminu oraz:
a) będące zawodnikiem lub trenerem w rozumieniu ustawy o sporcie,
b) trenujące w klubie zarejestrowanym na terenie Gminy Miedźna,
c) prowadzące treningi w klubie zarejestrowanym na terenie Gminy Miedźna.
4. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe.
5. Stypendia i nagrody są przyznawane w formie pieniężnej:
a) wartość stypendium dla zawodnika lub wartość nagrody pieniężnej dla trenera nie może przekroczyć kwoty 2 500 zł w danym roku kalendarzowym,
b) w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch i więcej wysokich wyników sportowych w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku, wartość stypendium dla zawodnika i nagrody dla jego trenera nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł. dla zawodnika lub trenera w danym roku kalendarzowym.
6. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy pochwalne, strój sportowy, sprzęt sportowy i drobne upominki rzeczowe. Wartość przyznanego wyróżnienia dla zawodnika lub trenera nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. w danym roku kalendarzowym.
7. Przyznając stypendia, nagrody i wyróżnienia w określonej wysokości, Wójt Gminy bierze pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności lokalnej.
Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania nagród i wyróżnień
8. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Gminy Miedźna,
b) klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
c) organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
d) Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.
9. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:
a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do stypendium, nagrody lub wyróżnienia
b) dane osobowe kandydata,
c) dane dotyczące klubu sportowego,
d) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trenera efekty jego pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia.
11. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są jednorazowo w danym roku kalendarzowym.
12. Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcia
w dziedzinie sportu składa się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w terminie do 30 listopada każdego roku z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od miesiąca grudnia roku poprzedniego do końca listopada roku bieżącego.
13. Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję do spraw przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień powołaną przez Wójta Gminy.
14. W razie stwierdzenia braków formalnych Komisja weryfikująca wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.
15. Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego.
16. Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) rozpatrywanie wniosków,
b) przedstawienie Wójtowi Gminy wybranych kandydatów lub kandydata wraz z uzasadnieniem wyboru,
c) przedstawienie propozycji co do wysokości stypendiów, nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.
17. Praca w Komisji jest pracą społeczną.
18. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) cofnięcia przez wnioskodawcę,
b) rezygnacji kandydata,
c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
19. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
20. Listę kandydatów do stypendiów, nagród i wyróżnień wyłonionych przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy.
21. Przyznane stypendia, nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie po zatwierdzeniu kandydatów do stypendiów, nagród i wyróżnień.
22. Informację o przyznanych stypendiach, nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.
23. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na stypendia, nagrody i wyróżnienia w danym roku określa plan finansowy w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport zatwierdzony uchwałą budżetową na dany rok.
24. Wójt Gminy podejmuje decyzje o pozbawieniu stypendium, nagrody lub wyróżnienia o jej zwrocie lub zwrocie równowartości nagrody rzeczowej w sytuacji pozbawienia zawodnika, trenera tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano stypendium, nagrodę lub wyróżnienie.
25. Pozbawienie stypendium, nagrody lub wyróżnienia może nastąpić do roku od momentu pozbawienia tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano stypendium, nagrodę lub wyróżnienie.

Załączniki:

Uchwała, regulamin i wniosek przyznawania stypendiów nagród i wyróżnień sportowych

Wniosek o przyznanie stypendium – nagrody – wyróżnienia w dziedzinie sportu