Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – kryta pływalnia w Woli”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

 Koszt całkowity projektu 522 854,43 PLN

Wartość dofinansowania 361 322,17 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-09-01 – 2017-05-31

Projekt obejmuje montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli wraz z modyfikacjami systemu hydraulicznego basenu i jego sterowania dla poprawy efektywności energetycznej obiektu. Celem projektu jest wprowadzenie i wykorzystanie ekologicznych rozwiązań, które będą miały istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Rezultatem będzie poprawa jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu.

Realizacja projektu obejmuje:

 

Postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy dostępne jest na stronie internetowej http://bip.miedzna.pl/?a=7770.