Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

XLVI sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2022-05-18

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLVI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 31 maja 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie:  „Raport o stanie Gminy Miedźna za rok 2021” oraz „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna”

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2022 r.

1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLV z dnia 28 kwietnia 2022 r.

4. Wręczenie powierzeń funkcji na dyrektora placówek oświatowych w gminie Miedźna oraz wręczenie listów gratulacyjnych dla zespołów za upowszechnianie kultury i twórczość artystyczną.

5. Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;

b) debata nad Raportem;

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania;

d) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021;

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2021 rok;

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2021 rok.

6. Omówienie i podjęcie uchwał:

a) Projekt D/46 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;

b) Projekt E/46 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022;

c) Projekt F/46 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;

d) Projekt G/46 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedźna na rok szkolny 2022/2023.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.