Dzisiaj jest: Niedziela, 04-06-2023 Imieniny: Kwiryny, Franciszka

LXII sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 2023-05-17

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Raport o stanie Gminy Miedźna za rok 2022” oraz „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2022 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna”

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LXII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad LXII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji LXI z dnia 25 kwietnia 2023 r.

4. Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;

b) debata nad Raportem;

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania;

d) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2022 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

e) Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2022 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2022;

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2022 rok;

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2022 rok.

5. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt D/62 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030.

Projekt E/62 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023.

Projekt F/62 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Gminy.