Dzisiaj jest: Czwartek, 20-06-2024 Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny

III sesja Rady Gminy Miedźna IX Kadencji

Joanna Figura , 2024-05-15

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady III sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Raport o stanie Gminy Miedźna za rok 2023” oraz „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 i udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Miedźna”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htmProponowany porządek obrad:

1.Otwarcie III sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad III sesji.

3.Przyjęcie protokołu z sesji II z dnia 13 maja 2024  r.

4.Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok:

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;

b) debata nad Raportem;

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania;

d) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

e) Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;

g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2023;

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2023 rok;

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2023 rok.

5. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt D/3 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030

Projekt E/3 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024

Projekt F/3 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.