Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że trwa  nabór  wniosków  w  ramach  programu  priorytetowego  „Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail,  nr telefonu.
 1. Numer rachunku bankowego.
 1. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.
 1. Numer ewidencyjny działki.
 1. Powierzchnia całkowita budynku (m²)

Uwaga! Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

 1. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 1. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub rok oddania budynku do użytkowania.
 1. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody,

Np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m²)- należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na docieplenie budynku.

 1. Powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej.
 1. Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dochód roczny wnioskodawcy ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT40A. Jako wartość dochodu rocznego należy podać kwotę z pozycji PIT – „Podstawa obliczenia podatku” (np. 2020 r. PIT-37- str.3- poz. 113; PIT-36 – str 5 – poz. 256; PIT-40A – str.2 – poz. 46).

W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego Wnioskodawcy – w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczającym kwoty:

– 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola, tel. 32 211 82 51, e-mail: gops@gops.miedzna.pl.

 1. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.
 1. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 211-61-96 wew. 29 bądź bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

https://wfosigw.katowice.pl

https://portal.wfosigw.katowice.pl

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków – www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl