Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W ramach programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Miedźna, został otwarty punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:

– informacje o zasadach Programu oraz ulotki i materiały informacyjne,

– pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Miedźna bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem telefonu 32 211 61 96 w. 29
w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.
 3. Numer ewidencyjny działki.
 4. Powierzchnia całkowita budynku (m²)
 1. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub rok oddania budynku do użytkowania.
 2. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.
 3. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.
 4. Data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, zgodnie z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie ).
 5. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 6. W przypadku gdy wniosek obejmuje docieplenie: powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody,
 7. Jeśli wniosek ma objąć wymianę okien i drzwi: powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej.

 

Uwaga! Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

Np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m²)- należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na docieplenie budynku.

 

POZIOMY DOFINANSOWANIA:

Beneficjent – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dochód roczny wnioskodawcy ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT40A. Jako wartość dochodu rocznego należy podać kwotę z pozycji PIT – „Podstawa obliczenia podatku” (np. 2020 r.: PIT-37- str.3- poz. 113; PIT-36 – str. 5 – poz. 256; PIT-40A – str.2 – poz. 46).

W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego Wnioskodawcy – w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.

Beneficjent – osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

 

Beneficjent – osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Miedźna pod numerem telefonu 32 211 61 96 w 29.

Przydatne linki:

https://wfosigw.katowice.pl

https://portal.wfosigw.katowice.pl

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków – www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

 

 Zaproszenie Wójta : https://www.miedzna.pl/events/zaproszenie-na-spotkanie-konsultacyjne-w-sprawie-programu-czyste-powietrze/