Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15-04-2024 Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kryteria i terminy rekrutacji.

Joanna Figura , 31 stycznia 2024

Rok szkolny 2024/2025

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów zostały określone w Uchwale Rady Gminy Miedźna nr LXXIII/494/2024 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Czynność Termin rekrutacji Termin rekrutacji uzupełniającej
Składanie wniosków
przez rodziców
od 04.03.2024r.
do 10.04.2024r.
od 27.05.2024 r.
do 05.06.2024 r.
Weryfikacja wniosków od 11.04.2024r.
do 18.04.2024r.
od 06.06.2024 r.
do 07.06.2024 r.
Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 19.04.2024r. 10.06.2024 r.
Potwierdzenie przez rodziców od 22.04.2024r.
do 26.04.2024r.
od 13.06.2024r.

do 17.06.2024r.

Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 29.04.2024 r. 18.06.2024 r.

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2024/2024 określone zostały w Zarządzeniu nr OR.0050.19.2024 Wójta Gminy Miedźna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2024/2025 dostępnego pod adresem: https://bip.miedzna.pl/?a=15507

PROCES REKRUTACJI

Macie Państwo prawo zapisać swoje dziecko do trzech wybranych placówek według ustalonej przez siebie kolejności. We wniosku należy wskazać preferowaną kolejność.

WAŻNE!

Rodzicu!

Jeśli wybrałeś (na przykład):

  1. jako pierwsze przedszkole w Górze,
  2. jako drugie przedszkole w Miedźnej,
  3. a jako trzecie przedszkole we Frydku,

to właśnie taką kolejność zachowujesz wypełniając każdą z tych trzech kart celem zapisu do tych trzech przedszkoli. Nie zmieniaj kolejności wskazując za każdym razem inne przedszkole jako pierwszy wybór. Dzięki temu każde z tych przedszkoli zna Twoją preferowaną kolejność, a proces rekrutacji przebiega sprawnie i szybko.

 

PROCES REKRUTACJI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:

1.ETAP

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wynikające z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

Każde z wyżej wymienionych kryteriów posiada taką samą wagę punktową (np. 1).
Oznacza to, że jeżeli dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu posiada niepełnosprawność. Ponadto jeśli rodzina jest wielodzietna, otrzymuje dwa punkty, ponieważ dotyczą go dwa  z ww. kryteriów. Jeśli tych kryteriów, które dziecko spełnia jest więcej, wtedy punktów jest o tyle więcej o ile więcej spełnia tych kryteriów.

2. ETAP

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te zostały określone w Uchwale Rady Gminy Miedźna nr LXXIII/494/2024 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dostępnej pod adresem: https://bip.miedzna.pl/?a=15501

Kryteria i liczba punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1) kandydaci, których rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą otrzymują:

a) w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych, spełniających powyższe kryterium- 20 pkt;

b) w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, spełniającego powyższe kryterium – 20 pkt;

c) w przypadku jednego z rodziców/opiekunów prawnych, spełniającego powyższe kryterium – 10 pkt.

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub

b) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów lub

d) oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

 

2) kandydaci, których rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub będzie uczęszczało do zespołu, w którym prowadzone jest te przedszkole lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, do których kandydat ubiega się o przyjęcie (nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole/zespole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja), lub rodzeństwo kandydata uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – liczba punktów 4; a) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego kandydata posiadającego rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub zespołu, w którym funkcjonuje przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

b) oświadczenie o zgłoszeniu do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej jednocześnie dwojga lub więcej kandydatów, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

 

3) kandydaci, których rodzice/opiekunowie prawni rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja wskazują jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrębie gminy Miedźna lub rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, której siedziba znajduje się na terenie gminy Miedźna:

a) w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych, spełniających to kryterium- 4 pkt;

b) w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, spełniającego to kryterium- 4 pkt;

c) w przypadku jednego z rodziców/opiekunów prawnych, spełniającego powyższe kryterium- 1 pkt.

 

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie gminy Miedźna lub

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego;

 

4) kandydaci będący w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkali na terenie Gminy Miedźna- liczba punktów 20, Kryterium jest potwierdzone adresem zamieszkania wskazanym we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata – liczba punktów od 0 do 1, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.) – liczba punktów 1;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów przyznaje się zgodnie z poniższym wskazaniem:

– więcej niż 100% a mniej niż 125% kwoty – liczba punktów 0,9;

– od 125% a mniej niż 150% kwoty – liczba punktów 0,8;

– od 150% a mniej niż 175% kwoty – liczba punktów 0,7;

– od 175% a mniej niż 200% kwoty – liczba punktów 0,6;

– od 200% a mniej niż 225% kwoty – liczba punktów 0,5;

– od 225% a mniej niż 250% kwoty – liczba punktów 0,4;

– od 250% a mniej niż 275% kwoty – liczba punktów 0,3;

– od 275% a mniej niż 300% kwoty – liczba punktów 0,2;

– 300% kwoty i więcej – liczba punktów 0,1.

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

 Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miejsce w przedszkolu w roku, w którym kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie mu zapewnione nawet jeśli nie dostało się do żadnego z trzech przedszkoli wskazanych w karcie zgłoszenia. Wójt Gminy Miedźna rokrocznie otrzymuje informacje o dzieciach, dla których zabrakło miejsca w wybranych przez nich placówkach, wskazując rodzicom inne placówki, w których takie miejsce jest.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem wybranego przedszkola.
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek.

Adresy oraz numery telefonów do przedszkoli oraz szkół podstawowych znajdują się na stronie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli pod adresem:

http://www.zoiw.miedzna.pl/index.php/szkoly-podstawowe-i-przedszkola

a także stronie Gminy Miedźna:  www.miedzna.pl  w zakładce edukacja