Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15-04-2024 Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Joanna Figura , 30 stycznia 2024

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się  na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie (zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców), które składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły tj. do 29 marca 2024 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie, które nie zostały zgłoszone np. w związku z przeprowadzką lub inną sytuacją losową nie tracą takiej możliwości. Rodzice dzieci zamieszkujących obwód danej szkoły podstawowej mogą takie zgłoszenie przekazać dyrektorowi szkoły podstawowej w każdej chwili.

Do zgłoszenia dołącza się, zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami dostępne będą w szkołach, jak również na stronach internetowych szkół.

UWAGA!!!

Obwody szkół określa Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Miedźna i określenie granic ich obwodów: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/3398/

 Zgodnie z art. 133 ust. 2 ww. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

 

1.  TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2024/2025 określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.18.2024 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2024/2025 dostępnego pod adresem: https://bip.miedzna.pl/?a=15506

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna
L.P. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 04.04.2024r.

do 06.05.2024r.

Od 29.05.2024r.

do 06.06.2024r.

do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 04.04.2024r. do 19.04.2024r.
do oddziału sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 29.05.2024r.
do 04.06.2024r.
2. Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe do 26.04.2024r. do 05.06.2024r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 

06.05.2024r. do godz. 15:00 06.06.2024r. do godz. 15:00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe1 od 07.05.2024 r.
do 15.05.2024 r.
od 07.06.2024 r.
do 14.06.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 16.05.2024 r. do godz. 15:00 17.06.2024 r. do godz. 15:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24.05.2024 r. 21.06.2024 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.05.2024 r. 24.06.2024 r.

 

2. KRYTERIA

Kryteria oraz przydzielone tym kryteriom punkty i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,
a zamieszkałych poza obwodem szkoły, znajdują się w Uchwale Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów kryteriom i określenia dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna a zamieszkałych poza obwodem szkoły:  http://www.zoiw.miedzna.pl/files/Zalacznik_nr_2_kryteria_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.pdf

 

Dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wybrana szkołą.