Dzisiaj jest: Czwartek, 30-03-2023 Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Rozporządzenie Wojewody – wysoce zjadliwa grypa ptaków

Joanna Figura , 24 stycznia 2023

Informujemy, że w gospodarstwie na terenie powiatu cieszyńskiego stwierdzono ognisko choroby-wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1.

W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 651 opublikowane zostało Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu określono obszary:

W rozporządzeniu określono obowiązki – nakazy i zakazy, które dotyczą wszystkich osób utrzymujących ptaki.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
 6. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 1. wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 2. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 5. wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Na obszarze zamkniętym nakazuje się:

Opisane wyżej nakazy i zakazy obowiązują do dnia 17 lutego 2023 r. chyba, że zmieni się sytuacja epidemiologiczna i zostaną stwierdzone nowe ogniska choroby.

Dokument do pobrania:

Rozporządzenie Wojewody

KOMUNIKAT Powiatowego lekarza Weterynarii