Dzisiaj jest: Środa, 29-03-2023 Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

Informacje dla obywateli Ukrainy.

Joanna Figura , 3 marca 2022

Stan prawny na dzień 01.03.2022r.

 Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

Cudzoziemcy przebywający na terytorium RP, którzy wjechali na wyżej wymienionych zasadach mogą:

 Pierwsze rozwiązanie:

Cudzoziemcy mogą przedłużyć swój legalny pobyt, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Drugie rozwiązanie:

Cudzoziemcy mogą osobiście zgłosić się do placówki Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, złożyć wniosek o ochronę międzynarodową ( Straż Graniczna przyjmuje wnioski, ale ich nie rozpatruje. Rozpatruje Szef Urzędu ds. Cudzoziemców).

– W trakcie przyjmowania wniosku cudzoziemcy podlegają badaniu lekarskiemu,

– Wniosek przyjmowany jest przy udziale tłumacza i rejestrowany w systemie,

– Cudzoziemcom deponowane są paszporty i przesyłane do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, w zamian Straż Graniczna wystawia TZTC (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca) ważne 90 dni.

Po złożeniu wniosku cudzoziemcy muszą osobiście stawić się w ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w ciągu dwóch dni ( jeżeli nie stawią się w tym czasie postępowanie zostaje umorzone) Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy (koło Warszawy), gdzie zostanie im udzielona pomoc socjalna. Cudzoziemcy do ośrodka recepcyjnego udają się samodzielnie, chyba że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej należą do grupy szczególnej troski ( kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, samotnie wychowujące dzieci) wtedy transport spoczywa na organie Straży Granicznej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 jeżeli wniosek o OM nie jest rozpatrzony w terminie ustawowym 6 miesięcy cudzoziemiec ma prawo ubiegać się u Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o zaświadczenie, które wraz z TZTC będzie uprawniało go do wykonywania pracy na terytorium Polski. Zaświadczenie jest ważne do dnia, w który decyzja o OM się uprawomocni. Cudzoziemcy wobec których trwa procedura o udzielenie ochrony międzynarodowej nie mogą opuszczać Polski.

 Pomoc socjalna – cudzoziemiec w ośrodku dla cudzoziemców otrzymuje:

Cudzoziemiec poza ośrodkiem otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Ta forma pomocy może przysługiwać, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne albo wynika to z innych zapisów ustawy.

Wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP wynosi:

Ilość członków rodziny          Dzienna kwota na 1 osobę          Miesięczna kwota na 1 osobę

1 osoba                                   25 PLN (ok. 6,25 EUR)                   750 PLN (ok. 187,5 EUR)

2 osoby                                   20 PLN (ok. 5 EUR)                        600 PLN (ok. 150 EUR)

3 osoby                                   15 PLN (ok. 3,75 EUR)                   450 PLN (ok. 112,5 EUR)

4 osoby                                   12,50 PLN (ok. 3 EUR)                   375 PLN (ok. 93,75 EUR)

 

Ponadto wszystkim cudzoziemcom niezależnie od formy pomocy przysługuje:

  1. opiekę lekarzy w ośrodku – ambulatoria, w których pomocy medycznej udzielają lekarz oraz pielęgniarki,
  2. leczenie specjalistyczne (w tym opiekę stomatologiczną),
  3. opiekę psychologiczną – w ośrodkach dla cudzoziemców dostępny jest psycholog, z którego pomocy mogą skorzystać również osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkiem.

 

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego mogą zgłosić się do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie celem otrzymania zaświadczenia tożsamości dla uchodźców z Ukrainy.

Niezależnie od przedstawionych wariantów, cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Jeżeli cudzoziemiec potrzebuje dodatkowych informacji nr infolinii +48 47 721 75 75, aby uzyskać informację na temat legalizacji pobytu, ob. Ukrainy mogą również kontaktować się z infolinią Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 32 606 32 32.