Dzisiaj jest: Wtorek, 17-05-2022 Imieniny: Paschalisa, Slawomira, Weroniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

Joanna Figura , 2 marca 2022

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu w dniach od 14 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz Sali Ślubów, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30, a w piątki od 7.30 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna pod adresem http://studium.miedzna.pl/mapa/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna” odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać do Wójta Gminy Miedźna z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, od dnia wyłożenia projektu t.j., od dnia 14 marca 2022r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2022 r.

Uwagi mogą być zgłaszane:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131,

▪     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: studium@miedzna.pl

▪     drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej,

▪     ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Miedźna,  43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedźna w nieprzekraczalnym terminie od dnia wyłożenia projektu t.j., od dnia 14 marca 2022r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2022 r.

Uwagi złożone poza ww. terminem pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedźna.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych zgodna z art.13 ust.1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

 

                                                                                               Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                     Jan Słoninka

OBWIESZCZENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 do Obwieszczenia