Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Joanna Figura , 17 września 2020
Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Funduszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020.

Od października rozpoczy­na się  kole­jny etap pro­jektu Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej. Przyjmowani będą mieszkańcy z terenu powiatu pszczyńskiego, powiatu bieruńsko-​lędzińskiego, gminy Czechowice-​Dziedzice, miasta Tychy i miasta Bielsko-​Białej, w szczegól­ności osoby powyżej 65 roku życia, które są bezpośred­nio po hos­pi­tal­iza­cji lub w ciągu ostat­nich 12 miesięcy korzys­tały ze świad­czeń z zakresu leczenia szpi­tal­nego, a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

Od września br. otwarta została rekrutacja do w/w projektu.  Dom mieści się w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie, przy ul. Antesa 1.

Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie i będzie wynosił od 30 do 120 dni. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i ter­apię.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny – zarówno dla pac­jen­tów jak i ich rodzin/​opiekunów.

Szczegóły poniżej:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 2 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie