Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25-10-2021 Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Gminy Miedźna.

Joanna Figura , 19 lutego 2020

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza

na obrady XVIII sesji Rady Gminy Miedźna,

które odbędą się dnia 25 lutego 2020 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym

Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:

„Podejmowanie uchwał”.

Planowany porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2020 r.

  1. Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad XVIII sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII z dnia 24 stycznia 2020 r.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Ocena działalności Rady Gminy Miedźna: a) sprawozdania z działalności poszczególnych komisji branżowych za rok 2019, b)  dyskusja.
  6. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2020 – 2027;

Projekt B/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2020;

Projekt C/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

Projekt D/18 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy;

Projekt E/18 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźna na lata 2020 – 2025;

Projekt F/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźna;

Projekt G/18 w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy;

Projekt H/18 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów;

Projekt I/18 w sprawie przekazania petycji;

Projekt J/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !