Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25-10-2021 Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

Stypendia szkolne 2018/2019

Magdalena Kret , 3 września 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do 15 września 2018r. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15 października 2018r.     

Wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli ul. Poprzeczna 1.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie.

Wniosek może zostać przyjęty po terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca udokumentuje, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:

na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
GOPS