Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna

Numer naboru     RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15

Oś priorytetowa     2. Cyfrowe śląskie

Działanie     1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Całkowita wartość projektu 1 068 345,00 zł

Koszty kwalifikowane     1 054 360,97 zł

Dofinansowanie     896 206,82 zł

Projekt jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Wnioskodawcy.

Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Kluczowym produktem Projektu jest wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” (ZSZG) który zapewni możliwość świadczenia spersonalizowanych usług publicznych 4 i 5 kategorii.

Produktem Projektu rozwiązującym w znaczącym stopniu zidentyfikowane problemy, zapewniającym usługi „interoperacyjności” i ogniskującym przyszłe działania Wnioskodawcy w zakresie informatyzacji, jest budowa i wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” (ZSZG), dostarczającego zarazem innowacyjną platformę zintegrowanych usług publicznych zapewniającą możliwość świadczenia spersonalizowanych usług publicznych 4 i 5 kat. Wdrożenie ZSZG stworzy warunki do wytworzenia dostępu do nowej jakościowo „informacji zarządczej”, co zostanie zapewnione przez integrację danych w ramach dostarczonego Systemu Informacji Kierownictwa. Integracją z ZSZG objęte zostaną w szczególności takie systemy wewnętrzne jak: Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz systemy zewnętrzne jak ePUAP2, Źródło, CEIDG, inne. Efektem wdrożenia ZSZG będzie usprawnienie procesów administracyjnych, w tym procesów dotyczących obsługi podatków, opłat lokalnych, jak również obsługi planowania i rozliczania budżetu. Kolejnym usprawnieniem łączącym rozwiązania sprzętowe z oprogramowaniem dostępnym dzięki realizacji Projektu będzie wdrożenie systemu kodów kresowych dla toczących się procesów administracyjnych na styku systemu SEOD oraz Modułów Dziedzinowych ZSZG.

Po stronie rozwiązań „front office” w ramach Projektu zostaną uruchomione następujące e-usługi:

a. 7 usług na poziomie dojrzałości 5 (personalizacja)

b. 1 usługę na poziomie dojrzałości 4 (transakcja)

c. 9 usług na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja)

d. 9 usług na poziomie dojrzałości 1 (informacja)

Podstawą systemu do uwierzytelniania użytkowników usług publicznych będą rozwiązania organizacyjno– techniczne jakie zapewnia w tym zakresie platforma ePUAP2 tj. profil zaufany ePUAP oraz podpis kwalifikowany. Drugoplanowym zadaniem Projektu będzie przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy do wdrożenia Systemu EZD, czyli w pełni elektronicznego „sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw” dla dokumentacji ewidencjonowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przygotowanie ww. rozwiązania technicznego, będzie zapewnione przez wdrożenie obsługi tzw. Repozytorium dokumentów oraz integrację poszczególnych Modułów Dziedzinowych w ZSZG z SEOD w zakresie obiegu i obsług dokumentacji elektronicznej pism i spraw. Działania w tym zakresie stanowią ważny krok Wnioskodawcy do przyszłego wdrożenia w pełni elektronicznego obiegu dokumentacji ewidencjonowanej dla wybranych zadań / procesów administracyjnych, w których obsługa przez System EZD byłaby realizowana przez zintegrowane ze sobą rozwiązania systemu SEOD, Repozytorium Dokumentów oraz poszczególnych Modułów Dziedzinowych.