Projekt „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań.

Gmina Miedźna realizuje projekt pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 1 083 707,74 PLN

Kwota dofinansowania: 396 666,21 PLN, w tym 345 455,00 PLN z Unii Europejskiej oraz 51 211,21 PLN z krajowych środków budżetu państwa

Okres realizacji projektu: 2017-10-04 – 2019-12-31

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie nowych oraz remont istniejących lokali socjalnych.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

Przedmiotem projektu jest przebudowa zdegradowanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wałowej 10 w Woli i remont istniejących mieszkań socjalnych na parterze oraz utworzenie 5 nowych mieszkań socjalnych na zaadaptowanym poddaszu. Zakres projektu dotyczy wyłącznie części mieszkalnej, w której na parterze mieszczą się obecnie 3 mieszkania socjalne o bardzo niskim standardzie oraz 1 komunalne. W ramach projektu istniejąca część mieszkalna zostanie przebudowana i wyremontowana, a na nieużytkowanym obecnie poddaszu utworzone zostaną nowe mieszkania socjalne. Zakres projektu w części parterowej obejmuje głównie wyposażenie istniejących mieszkań w łazienki oraz wygospodarowanie komunikacji pomiędzy kondygnacjami. Na poddaszu przewidziano 5 nowych mieszkań socjalnych przykrytych nowym dachem dostosowanym do lokali. Projekt przewiduje także m.in. ocieplenie budynku (ścian, podłóg, stropu i stropodachu) oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektrycznej, odgromowej, c.o., wentylacji grawitacyjnej). Łączna powierzchnia użytkowa 5 nowych mieszkań socjalnych wyniesie 139,1 m2.