Gmina Miedźna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 18 maja 2017r.

Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Koszt całkowity projektu: 2 685 968,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 077 974,62 PLN
Okres realizacji projektu: 2016.01.01–2018.06.30

Przedmiotem projektu jest instalacja paneli solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miedźna (sołectwa Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna, Wola), a jego realizacja obejmuje: zaprojektowanie 205 instalacji solarnych, montaż instalacji oraz jej podłączenie, nadzór inwestorski i techniczny.

Celem projektu jest przede wszystkim ograniczenie dotychczasowego zużycia produkowanej przemysłowo energii oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów (SO2, NOX, CO, CO2) dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnego i niewyczerpywanego źródła energii słonecznej.

W ramach projektu planowany jest montaż 617 szt. kolektorów słonecznych za pomocą 205 szt. instalacji solarnych. Projektem zostanie objętych 205 budynków mieszkalnych w gminie Miedźna.

Realizacja projektu, dzięki ograniczeniu tradycyjnego sposobu pozyskiwania ciepła, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stanu zdrowia ludzi, zaspokajając zapotrzebowanie na energię cieplną.

Postępowanie związane z wyborem wykonawcy na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.miedzna.pl/?a=8169.


Koszty zestawów kolektorów słonecznych

Poniżej przedstawiamy koszty zestawów kolektorów słonecznych, które będą ponoszone przez uczestników projektu, uwzględniając  podział na poszczególne typy zestawów solarnych:

  1. Instalacja typu I (2 panele, 200l zasobnik) montaż na budynku mieszkalnym – 1 577,15 zł
  2. Instalacja typu II (3 panele, 300l zasobnik) montaż na budynku mieszkalnym – 1 740,73 zł
  3. Instalacja typu II (3 panele, 300l zasobnik) montaż na budynku gospodarczym- 1 982,50 zł
  4. Instalacja typu II (3 panele, 300l zasobnik) montaż na gruncie- 2 021,85 zł
  5. Instalacja typu III (4 panele, 400l zasobnik) montaż na budynku mieszkalnym- 1 981,54 zł
  6. Instalacja typu III (4 panele, 400l zasobnik) montaż na gruncie- 2 305,94 zł
  7. Instalacja typu IV (5 paneli, 500l zasobnik) montaż na budynku mieszkalnym- 2 196,78 zł
  8. Instalacja typu V (6 paneli, 600l zasobnik) montaż na budynku mieszkalnym- 2 390,00 zł

Karty katalogowe zasobnika cwu  oraz kolektora słonecznego

Karta katalogowa zbiornika

Kolektor Light 2.0


Informacja o podatku dochodowym w momencie przekazania instalacji na własność instalacji solarnej.

Po zakończeniu okresu trwałości projektu pn. ,,Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna’’, uczestnik projektu w momencie przekazania na własność instalacji solarnej, otrzymuje świadczenie częściowo odpłatne, gdyż projekt jest współfinansowany m.in. ze środków jednostki samorządu terytorialnego, t.j. Gminy Miedźna. Świadczenie w części finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego, zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.). Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są: wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.


Zaliczki na poczet montażu zestawów kolektorów

W związku z koniecznością uiszczania zaliczek na poczet montażu zestawów kolektorów słonecznych, informujemy, że wpłat można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Miedźna (parter) bądź przelewem na konto bankowe.

Dane do przelewu:

Gmina Miedźna
ul. Wiejska 131
43‐227 Miedźna

Nr konta bankowego: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

Tytuł przelewu: IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU, NUMER ZAWARTEJ UMOWY


Informacja odnośnie  interpretacji prawnej  wskazanych zapisów umowy.

05.12.2017 – informacja prawna umowa kolektory słoneczne