Miasta partnerskie

Hustopeče (Czechy)

Stosowna uchwała w której Rada Gminy Miedźna wyraziła wolę podjęcia współpracy z Miastem Hustopeče została podjęta w dniu 22 listopada 2011r. Podpisanie umowy partnerskiej nastąpi jeszcze w tym roku tj. 2012, po dopełnieniu przez stronę czeską kilku formalności. Zakres współpracy Gminy Miedźna z Miastem Hustopeče będzie obejmował wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu, wzajemnej promocji i doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminy. Kontakty zainicjowało Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, którego współpraca z Gimnazjum im. T.G. Masaryka w Hustopeče zaowocowała zacieśnieniem współpracy i poszerzeniem jej o Gminę Miedźna i Miasto Hustopeče. Hustopeče to miasto na Morawach położone w południowo-wschodniej części Czech przy granicy ze Słowacją. Okolice Hustopeče słyną z uprawy winorośli i produkcji wina. Pod koniec XVIII wieku winiarnie i wino miały największy wpływ na rozwój miasta. W latach 60-tych nastąpił boom zwłaszcza przemysłu metalurgicznego i budowlanego dzięki położeniu miasta przy węzłach komunikacyjnych: autostrada łącząca Brno i Bratysławę oraz połączeń kolejowych na trasie Brno-Breclav. Rozwój ten kontynuowany był w latach 90-tych, o czym świadczy liczba firm handlowych i produkcyjnych działających na terenie miasta. Ponadto w Hustopeče znajduje się wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych takich jak np. wielofunkcyjna hala sportowa, kryty basem, korty tenisowe, stadion piłkarski i wiele innych.

Nová Dubnica (Słowacja)

W dniach 8 i 9 listopada 2012r. władze Gminy Miedźna wraz z przedstawicielami: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie – przebywały w mieście Nová Dubnica na Słowacji. Celem wizyty była realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio – w ramach którego podpisano umowę partnerską o wzajemnej współpracy. Projekt Comenius Regio dotyczy tematu związanego z edukacją europejską i regionalną w kontekście kształtowania i popularyzowania postaw młodego Europejczyka, koncentracji na wychowaniu poprzez zaszczepienie w dzieciach poczucia przynależności do regionu oraz podjęcia działań na rzecz edukacji humanitarnej i pobudzenia rodziców do aktywnego wsparcia dziecka w procesie kształcenia. Jego celem jest wymiana doświadczeń obu regionów – Gminy Miedźna i Miasta Nová Dubnica.

W realizacji projektu uczestniczą lokalne władze samorządowe Gminy Miedźna oraz Miasta Nová Dubnica, nauczyciele partnerskich szkół oraz przedszkoli jak również pracownicy bibliotek publicznych przyczyniając się w znacznym stopniu do realizacji wyznaczonych celów projektu.

Bogaty program przygotowany przez gospodarzy pozwolił zapoznać się z działaniami, osiągnięciami i planami naszych partnerów, jak również stał się znakomitą okazją do szczegółowego omówienia programu współpracy obu gmin.

Zbaraż (Ukraina)

Porozumienie o partnerskiej współpracy między gminą Miedźna, a miastem Zbaraż na Ukrainie podpisane zostało w dniu 1 lipca 2006 roku. Współpraca ta przebiega na różnych płaszczyznach, a w szczególności: poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu, wzajemnej promocji i doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminy.

Do wzajemnych spotkań dochodzi systematycznie, co roku. Pomiędzy mieszkańcami gminy Miedźna i miasta Zbaraż zawiązały się prawdziwe przyjaźnie, które okazały się najlepszym świadectwem polsko-ukraińskiej współpracy.