Dzisiaj jest: Wtorek, 25-06-2019 Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Obrady VI Sesji Rady Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 2019-03-20

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady VI sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli – przedstawienie programu budowy krytych boisk
w Polsce oraz omówienie sytuacji kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w Woli ”
oraz „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 26 marca 2019 r.:

 1. Otwarcie VI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad VI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji V z dnia 12 lutego 2019 r.
 4. Wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej
  z s. w Woli – przedstawienie programu budowy krytych boisk w Polsce oraz omówienie sytuacji kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012” w Woli.
 5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2019 2026.

Projekt B/6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2019.

Projekt C/6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Miedźna.

Projekt D/6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Miedźna.

Projekt E/6 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/302/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna.

Projekt F/6 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2019 roku.

Projekt G/6 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację na okres 5 lat umowy dzierżawy oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia.

Projekt H/6 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna.

Projekt I/6 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w 2019 roku.

Projekt J/6 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

Projekt K/6 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Projekt L/6 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 1 w Woli.

Projekt M/6 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Miedźna a gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Zbór w Pszczynie.

Projekt N/6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.

Projekt O/6 w sprawie zmiany Uchwały Nr VXLIV/319/2014 r. z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Miedźna za działalność kulturalną, zaangażowanie w prace na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę.

 1.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad VI sesji.