Dzisiaj jest: Wtorek, 25-01-2022 Imieniny: Pawła, Miłosza, Elwiry

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna”.

Joanna Figura , 1 marca 2021
Ogłoszenie o terminie oraz miejscu naboru wniosków
na wymianę źródeł ciepła w ramach
Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Miedźna  informuje, że nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna odbędzie się w następujących terminach:

 

Uwaga!

Z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy chcą zlikwidować stare źródło ciepła i zamontować piec węglowy 5. Klasy (ecodesign) lub kocioł gazowy.

Na dzień złożenia wniosku winien on być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki. W przeciwnym razie wniosek podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości poprawy lub uzupełnienia.

Nabór dotyczy zadań przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z Gminą, a nie już zrealizowanych bądź będących w realizacji!

 

 Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest dołączyć do wniosku:
Ponadto wnioskodawca przedkładając wniosek oświadcza, że:

 

Każdy wnioskodawca przy składaniu wniosku otrzyma indywidualny numer, którym Gmina będzie się posługiwać w dalszej części naboru.

 

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista rankingowa.

Lista rankingowa sporządzana jest według kryterium „wieku kotła”. W przypadku wniosków, które otrzymały tą samą ilość punktów decyduje kolejność złożenia wniosku. Każdy wniosek otrzyma ilość punktów równą odpowiednio różnicy pomiędzy rokiem złożenia wniosku a rokiem produkcji kotła.

W przypadku braku tabliczki znamionowej bądź dowodu zakupu uznaje się, że wnioskowane kotły do modernizacji mają:

1) 8 lat w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa,

2) 12 lat w przypadku kotłów zasypowych na paliwo stałe,

3) 10 lat w przypadku kotłów na paliwo gazowe chyba, że z wyliczeń wyjdzie niższy wiek kotła.

 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią księgi wieczystej a złożonym wnioskiem (w zakresie adnotacji o istnieniu budynku) wnioskodawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni na dostarczenie do Urzędu Gminy wypisu z kartoteki budynku prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Termin liczony będzie od dnia ogłoszenia listy rankingowej.  W przypadku nieuzupełnienia w terminie – wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

Na podstawie utworzonej listy rankingowej, uwzględniając środki budżetu Gminy przeznaczone na dotacji celowe tworzy się listę wnioskodawców.

Ilość zadań zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz Funduszu, z zastrzeżeniem, że ich ilość w 2021 roku nie przekroczy 120 modernizacji.

Wnioskodawcy niemieszczący się w limitach zostają wpisani na listę rezerwową.

 

Podstawy wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie w danym roku:

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Miedźna w sprawie Regulaminu PONE

pełnomocnictwo + klauzula – wersja edytowalna

pełnomocnictwo + klauzula

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek piece