Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Wybory Ławników na Kadencję 2020-2023

Marek Brol , 5 czerwca 2019

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Gminy Miedźna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023: 

do Sądu Okręgowego w Katowicach 6 ławników, w tym:

3 ławników do orzekania w sprawach karnych,
3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

do Sądu Rejonowego w Pszczynie  1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 4 u.s.p.).

Rada Gminy Miedźna będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji – ponosi Skarb Państwa.

GDZIE POBRAĆ WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA ORAZ INNE DRUKI

Wzory karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 w Biurze Rady Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pok. 14 – I p.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są również dostępne w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy w Miedźnej.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pok. 14 – I p. w kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy Urzędu:

– poniedziałek                         godz. od 7:30 do 17:00

– wtorek – czwartek                godz. od 7:30 do 15:30

– piątek                                   godz. od 7.30 do 14.00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Miedźna po 30 czerwca 2019 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

32 211 62 16;  32 211 61 60.

Termin składania zgłoszeń upływa  z dniem 30 czerwca 2019 r

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Andrzej Kempny

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika -doc

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika -pdf

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 2020-2023 – pdf

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 2020-2023 – doc

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie kandydata na ławnika dot. postępowań o przestępstwa

Oświadczenie kandydata na ławnika dot. wladzy rodzicielskiej