Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

I Wolański Cross Rowerowy

Aleksandra Kocima , 20 maja 2019

REGULAMIN

Cel zawodów:

 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach wśród mieszkańców gminy i okolic.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników crossu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
 4. Promocja roweru jako środka transportu.

Organizator:

Partnerzy:

Termin i miejsce zawodów:

Zgłoszenia do zawodów:

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem I Wolańskiego Crossu Rowerowego może być osoba, która:

dokona zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni w Woli wraz z wypełnionym OŚWIADCZENIEM do dnia 09 czerwca 2019 r. (włącznie).

 1. Warunkiem startu w Crossie jest zaakceptowanie jego Regulaminu.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych).
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek startowania w KASKU sztywnym, zgodnym z obowiązującymi w Polsce warunkami bezpieczeństwa. Osoby bez kasku sztywnego nie będą dopuszczone do zawodów.
 4. Każdy z zawodników wyścigu winien posiadać własny sprawnym technicznie rower.
 5. Trasa zawodów będzie oznakowana, zabezpieczona przez organizatora i służbę medyczną.
 6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do siebie, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w organizację crossu.

Sposób przeprowadzenia wyścigu:

 1. Wyścig rozegrany zostanie jako cross terenowy w klasyfikacji indywidualnej na wytyczonych dwóch trasach.
 2. Każdemu uczestnikowi zawodów sędziowie zmierzą czas przejazdu określonej trasy.
 3. Uzyskany czas przejazdu, wyznaczy miejsce uczestnika crossu w klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 4. Dystans dla najmłodszej kategorii wiekowej – ok. 500 m, dystans dla pozostałych zawodników ok. 2 500 m.
 5. Kategorie wiekowe:
 1. Limit uczestników – 50 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.
 2. Pomiar czasu – elektroniczny ręczny.

Program:

Nagrody:

Ochrona środowiska naturalnego:

 1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

Informacje dodatkowe:

 1. Organizator ubezpiecza uczestników crossu od NNW.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 6. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas zawodów.
 7. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatorów na cele związane z przeprowadzeniem zawodów.
 8. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów podstawową opiekę medyczną.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, a także do decydowania w sprawach nim nie objętych.
 10. Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Klauzula informacyjna:

Działając na podstawie art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (..RODO”), informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola.
 2. Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO GOSiR-u, zamieszczoną na stronie internetowej http://www.basen.miedzna.pl/obowiazek_inf/klauzula_informacyjna_GOSiR.pdf dane osobowe umieszczone w Oświadczeniach będą wykorzystane jedynie do celów organizacji I Wolańskiego Crossu Rowerowego i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami o których mowa poniżej w punkcie 4.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w I Wolańskim Crossie Rowerowym . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zgłoszenie się i uczestnictwo w imprezie.
 4. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w I Wolańskim Crossie Rowerowym, obejmuje także:

publikację imienia i nazwiska uczestnika, w przypadku, gdy zostanie nagrodzony, w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o wydarzeniu, zarejestrowanie w czasie imprezy, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku (wizerunku podopiecznego) i danych w materiałach wydawanych o rozpowszechnionych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, z nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służce pośrednio lub bezpośrednio promocji wydarzenia.