Dzisiaj jest: Piątek, 20-09-2019 Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii

Ogłoszenie o terminie oraz miejscu naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 12 kwietnia 2019

Szanowni Mieszkańcy 

Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Miedźna  informuje, że

nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna (parter, segment A), w następujących terminach:

 

Uwaga!

Na dzień złożenia wniosku winien on być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki. W przeciwnym razie wniosek podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości poprawy lub uzupełnienia.

Nabór dotyczy zadań przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z Gminą, a nie już zrealizowanych bądź będących w realizacji!

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest dołączyć do wniosku:

Ponadto wnioskodawca przedkładając wniosek oświadcza, że:

Każdy wnioskodawca przy składaniu wniosku otrzyma indywidualny numer, którym Gmina będzie się posługiwać w dalszej części naboru.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista rankingowa.

Lista rankingowa sporządzana jest według kryterium „wieku kotła”. W przypadku wniosków, które otrzymały tą samą ilość punktów decyduje kolejność złożenia wniosku. Każdy wniosek otrzyma ilość punktów równą odpowiednio różnicy pomiędzy rokiem złożenia wniosku a rokiem produkcji kotła.

W przypadku braku tabliczki znamionowej bądź dowodu zakupu uznaje się, że wnioskowane kotły do modernizacji mają:

1) 8 lat w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa,

2) 12 lat w przypadku kotłów zasypowych na paliwo stałe,

3) 10 lat w przypadku kotłów na paliwo gazowe

chyba, że z wyliczeń wyjdzie niższy wiek kotła.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią księgi wieczystej a złożonym wnioskiem (w zakresie adnotacji o istnieniu budynku) wnioskodawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni na dostarczenie do Urzędu Gminy wypisu z kartoteki budynku prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Termin liczony będzie od dnia ogłoszenia listy rankingowej.  W przypadku nieuzupełnienia w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

Na podstawie utworzonej listy rankingowej, uwzględniając środki budżetu Gminy przeznaczone na dotacji celowe tworzy się listę wnioskodawców.

Ilość zadań zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz Funduszu, z zastrzeżeniem że ich ilość w 2019 roku nie przekroczy:

Wnioskodawcy niemieszczący się w limitach zostają wpisani na listę rezerwową.

Podstawy wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie w danym roku:

negatywnej weryfikacja złożonych oświadczeń (np. w przypadku braku zameldowania lub stwierdzenia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych)

 

Zarządzenie 79.2019 Regulamin

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek

Pełnomocnictwo – wersja edytowalna

Pełnomocnictwo

KLAUZULA INFORMACYJNA