Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Dofinansowanie żłobkowe

Marek Brol , 21 marca 2019

Informujemy, iż w dniu 12 luty 2019r. Rada Gminy Miedźna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli (43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1), można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok 2019 są przyjmowane do dnia 30 marca 2019r. z zastrzeżeniem, że prawo do świadczenia ustala się od 1 stycznia 2019r., chyba że do wniosku nie dołączono prawidłowo wypełnionych dokumentów lub prawo do świadczenia powstało później.

Kto może otrzymać dofinansowanie żłobkowe.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 lub w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola na terenie gminy Miedźna i nie wskazano mu miejsca w przedszkolu, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – do lat 4.

Świadczenie przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez umieszczenie w żłobku, klubie dziecięcym prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

O dofinansowanie żłobkowe mogą ubiegać się rodzice, jeżeli zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie gminy Miedźna, są zatrudnieni i wykonują czynną pracę zawodową lub wykonują inną pracę zarobkową.

O dofinansowanie żłobkowe może się również ubiegać osoba samotnie wychowująca dziecko.

Świadczenie to jest przyznawane niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Wysokość świadczenia.

Miesięczna wysokość świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” wynosi na każde uprawnione dziecko:

– 500 zł, gdy dziecko korzysta z usług żłobka;

– 200 zł, gdy dziecko korzysta z usług klubu dziecięcego,

nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem bez wyżywienia (czesne) wynikający z umowy zawartej z podmiotami prowadzącymi placówki.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie żłobkowe?

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przyznawane jest na rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, jednak nie dłużej niż:

  1. na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki zgodnie z zawartą umową,
  2. do ukończenia przez dziecko 3 roku życia (w przypadku ukończenia przez dziecko 3 lat w okresie od stycznia do sierpnia roku kalendarzowego, na który przyznaje się świadczenie, świadczenie przysługuje do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego), a w przypadku w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola na terenie gminy Miedźna i nie wskazano mu miejsca w przedszkolu, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.
  3. w przypadku wystąpienia w trakcie pobierania świadczenia okoliczności skutkujących utratą przez uprawnionego prawa do otrzymywania świadczenia, świadczenie jest wypłacane do końca miesiąca, następującego po miesiącu wystąpienia w/w okoliczności.

 Świadczenie nie przysługuje osobom, jeżeli:

WNIOSEK – Dofinansowanie żłobkowe

Klauzula informacyjna ogólna – DOFINANSOWANIE ŻŁOBKOWE

Klauzula informacyjna – telefon e-mail DOFINANSOWANIE ŻŁOBKOWE

Podstawa prawna
1. UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna
2. Ustawa z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)